การเขียน Essay ยังสำคัญ อยู่อีกไหม?

🖱️ บทความ “การเขียน Essay ยังสำคัญ อยู่อีกไหม?” โดย ทีมนักเขียน HW

คำถามที่ว่า “การเขียน Essay ยังสำคัญ อยู่อีกไหม ในยุคที่เนื้อหาที่เขียนโดย AI เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ” เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเราในฐานะนักศึกษา ตลอดจนครูผู้สอนทุกคน คำถามนี้กระตุ้นความคิด ด้วยเหตุผลหลากหลายประการครับ ในบทความนี้ HW จะกล่าวถึงว่าทำไมการเขียน Essay ถึงยังคงมีความสำคัญอยู่ แม้คอมพิวเตอร์จะสามารถช่วยเขียน (Generate) ข้อความให้คุณได้มากมายแล้วก็ตามครับ

การเขียน-Essay-ยังสำคัญ-001ถ้าหากเรากล่าวถึงการคิดเชิงวิพากษ์ และการวิเคราะห์

การเขียน Essay ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิม เพราะการเขียน Essay ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการวิเคราะห์ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราต้องเขียน Essay เราจำเป็นจะต้องค้นคว้า สังเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอ Arguments อย่างมีความสอดคล้องกัน แม้แต่ในยุคที่เนื้อหาหลายๆ อย่างเขียนโดย AI มนุษย์เรายังคงต้องบ่มเพาะความสามารถในการประเมิน ตีความ และทำความเข้าใจข้อมูลอยู่เหมือนเดิมครับ ในแง่ทักษะการสื่อสาร การเขียน Essay ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิมเช่นกันครับ เพราะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน และโน้มน้าว ซึ่งทักษะนี้มีคุณค่าในหลายๆ แง่มุมของชีวิต เช่น การสื่อสารในวิชาชีพ และการสื่อสารในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวทั่วไปครับ ในแง่ของความเข้าใจด้านวัฒนธรรม และภาษาศาสตร์ การเขียน Essay ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิมอีกล่ะครับ เพราะช่วยให้เราศึกษาวัฒนธรรม ภาษา และบริบททางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่ง AI ยังทำในส่วนนี้ไม่ได้ ในแง่ของวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และการประเมิน การเขียน Essay ยังสำคัญอยู่ เพราะเป็นวิธีการพื้นฐานในการประเมินความเข้าใจ ความรู้ และการประยุกต์ใช้แนวคิดของเรา ในสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่ง ยังคงใช้การเขียน Essay เป็นวิธีการประเมิน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนมาประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI ครับ

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี แม้ว่า AI จะสามารถช่วยงานต่างๆ ได้ แต่เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีทำงานอย่างไร และจะสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง ซึ่งการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เขียนโดย AI สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้นี้ได้ครับ ในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออก เอาเข้าจริงๆ Essay ถือได้ว่าเป็นเวทีสำหรับเราในการแสดงออกถึงมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเห็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะครับ คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม และการเติบโตทางความคิดของเราเอง ซึ่ง AI ไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดอยู่แล้วครับ

ในแง่ของการประเมินเนื้อหาที่เขียนโดย AI นั้น เราเองในฐานะนักศึกษาจะต้องเรียนรู้วิธีการประเมินเนื้อหาที่เขียนโดย AI อย่างมีวิจารณญาณ เพราะจะได้สามารถแยกแยะความน่าเชื่อถือ อคติ และข้อจำกัดของเนื้อหาดังกล่าวได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่เขียนโดย AI ครับ ในแง่ของความสามารถในการปรับตัวสำหรับอาชีพในอนาคต กล่าวได้ว่าในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของงานในระดับสากล หลากหลายอาชีพยังคงต้องใช้ทักษะของมนุษย์เราครับ เช่น การเขียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสื่อสาร การเตรียมตัวเราเองให้มีทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้เรานั้นสามารถปรับตัวในตลาดงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วได้ครับ ถ้าหากเราพิจารณาด้านจริยธรรมดีๆ เราจะพบว่าเนื้อหาที่เขียนโดย AI นั้น ทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมมากมาย เช่น ถือเป็นการการลอกเลียนแบบ หรือ ไม่ มีความถูกต้องของข้อมูล หรือ ไม่ ในส่วนของครูอาจารย์ การสอนให้เข้าใจถึงวิธีการเขียน Essay ด้วยความซื่อสัตย์ และสร้างผลงานด้วยความคิดริเริ่ม (Originality) นั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับ


การเขียน Essay ยังสำคัญ เพราะ …

เนื้อหาที่เขียนโดย AI อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด

อย่างที่เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่า เนื้อหาที่เขียนโดย AI อาจไม่ถูกต้อง หรือ อาจจะไปลอกเลียนเนื้อหางานของคนอื่นเค้ามา ทั้งนี้เพราะเครื่องมือการเขียนด้วย AI นั้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา บางครั้งเครื่องมือเหล่านี้ อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือ สร้างเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับที่แท้จริงได้ ถ้านักเรียนนักศึกษาเรียนรู้การเขียน Essay อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถประเมินความถูกต้อง และความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาที่เขียนโดย AI ได้ดียิ่งขึ้นครับ

การเขียน Essay ยังสำคัญ เพราะ AI ไม่สามารถแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เราได้

ครับ เนื้อหาที่เขียนโดย AI ยังไม่สามารถแทนที่ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์ ของมนุษย์เราได้ในขณะนี้ครับ (แต่ในอนาคต ผมไม่แน่ใจนะ) เครื่องมือ AI สามารถเขียนข้อความตาม Prompt อะไรก็ได้ แต่ไม่สามารถคิดไอเดียของตนเอง หรือ คิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับข้อมูลที่กำลังเขียนได้ เราที่เรียนรู้การเขียน Essay อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะสามารถพัฒนาแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และสนับสนุนแนวคิดเหล่านั้นด้วยหลักฐานได้ดีกว่า AI

นอกจากนี้ การเขียน Essay เป็นทักษะที่มีคุณค่า สำหรับความสำเร็จทางวิชาการ และในการทำงาน แม้ในยุคของ AI การเขียน Essay ยังคงเป็นทักษะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในโลกวิชาการ ตลอดจนในการทำงาน ถ้าหากเราสามารถเขียน Essay ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราเตรียมตัวได้ดีกว่าในการเรียน และสำหรับอาชีพในอนาคต

โดยส่วนตัว ผมมองว่า การเขียน Essay ยังสำคัญเพราะยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น ช่วยให้เราพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างดี เพราะเมื่อเราเขียน Essay เราจะต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับแนวคิดของตัวเราเอง หาวิธีสนับสนุนด้วยหลักฐาน กระบวนการนี้ช่วยให้เราพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพครับ การเขียน Essay ยังช่วยให้เราพัฒนาทักษะการสื่อสาร เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการฝึกฝนการสื่อสารแนวคิดของตนอย่างชัดเจน และรัดกุม ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต การเขียน Essay ยังช่วยให้เราพัฒนาการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ให้เราสามารถแสดงความคิด และแนวคิดของตนเองด้วยวิธีเฉพาะของตัวเราเอง ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้เรามีความมั่นใจในทักษะการสื่อสารมากขึ้นได้อีกด้วย

ถ้าให้ผลสรุปในตอนนี้เลย …

คำถามที่ว่า “การเขียน Essay ยังสำคัญอยู่อีกไหม” ในยุคที่เนื้อหาที่เขียนโดย AI เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นคำถามนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของ AI ในด้านการศึกษา และสร้างความมั่นใจว่าเรา ในฐานะนักเรียน นักศึกษาจะยังคงพัฒนาทักษะของตนเองต่อไปผ่านการเขียน Essay ครับ

นอกจากนี้ คำถามนี้ยังตอกย้ำ “บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของครูอาจารย์” ในการตระเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ AI แพร่หลากหลายมากขึ้นครับ


🖱️ ข้อมูลอ้างอิงบทความ “การเขียน Essay ยังสำคัญ อยู่อีกไหม?”:

Eapen, T. T., Finkenstadt, D. J., Folk, J. & Venkataswamy, L., 2023. How Generative AI Can Augment Human Creativity. [Online]
Available at: https://hbr.org/2023/07/how-generative-ai-can-augment-human-creativity
[Accessed 23 September 2023].


Thesis-Statement-คือ-001บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี