ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ต่อไปนี้ จำกัดความการให้บริการใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”) ซึ่งให้บริการโดย hw5775.com, greatermarks.com, และ ทีมงานนักเขียนของเว็บไซต์ดังกล่าว (ต่อไปนี้เรียกรวมว่า “HW”) โดยในการใช้บริการ HW หมายความว่าลูกค้าได้อ่าน ทำความเข้าใจ เห็นด้วย และเต็มใจปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะต้องอ่าน และทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้บริการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด ลูกค้าควรงดใช้บริการใดๆ ที่ให้บริการโดย HW

สารบัญ (Contents)

1. รายละเอียดการบริการ

1.1. จำกัดความ “HW” และ“ลูกค้า”

1.1.1. HW เป็น ผู้รับจ้าง ซึ่งรับจ้างเขียนเนื้อหา โดยค้นคว้า รวบรวม ใช้กระบวนการคิดเพื่อสรรค์สร้าง และเขียนเนื้อหาที่เป็น Text-Based Content ตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยจะไม่กระทำการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในทุกกรณี บทบาทหลักของ HW คือการรับจ้างเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพ ซึ่งเขียนตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม HW ไม่สามารถรับประกันคะแนนที่ลูกค้าอาจได้รับ หากนำเนื้อหาไปใช้ส่งสถาบันการศึกษา และ HW ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลการเรียนที่เกิดจากการใช้งาน ดังนั้น เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการใช้งานเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ ในขณะที่ลูกค้ายังรักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของสถาบันการศึกษา

1.1.2. ลูกค้า เป็น ผู้ว่าจ้าง ซึ่งสั่งซื้อเนื้อหาจาก HW โดยลูกค้าเป็นเจ้าของเนื้อหา / เจ้าของลิขสิทธิ์ / ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในเนื้อหาใดๆ ที่จ้างให้ HW ดำเนินการเขียน ซึ่งต้องการนำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์ของตนเองต่อไป

1.2. จำกัดความบริการ

HW ให้บริการด้านเนื้อหา ที่ประกอบด้วย

1.2.1. การเขียนเนื้อหาประเภทต่างๆ ตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า

1.2.2. การให้คำแนะนำด้านการเขียนเนื้อหาประเภทต่างๆ ตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า

1.2.3. การแก้เนื้อหาประเภทต่างๆ ตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า

1.2.4. การพิสูจน์อักษร การให้ข้อเสนอแนะด้านความถูกต้องของไวยากรณ์ (Grammar), การอ้างอิง (Referencing), และความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ (Accuracy/ Clarity) ตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ลูกค้ามีหน้าที่ในการให้รายละเอียดคำสั่งซื้อ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคำสั่งซื้อที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ HW สามารถเขียนเนื้อหาให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าได้

HW ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อเนื้อหา ที่ HW เห็นว่าส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดแย้งกับนโยบายของ HW โดยในกรณีดังกล่าว HW จะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยทันที

2. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2.1. เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการเต็มจำนวนแล้ว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ความเป็นเจ้าของเนื้อหา / เจ้าของลิขสิทธิ์ / ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว) จะตกเป็นของลูกค้า ซึ่งหมายความว่า ลูกค้ามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง และแจกจ่ายเนื้อหาตามที่เห็นสมควร

2.2. HW เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้า โดย HW จะไม่นำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่ ขายต่อ หรือแจกจ่ายซ้ำ ให้แก่ลูกค้ารายใดรายหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหา

2.3. HW รักษาคำมั่นสัญญาที่จะรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัวของเนื้อหา และข้อมูลของลูกค้า

3. การติดต่อสื่อสาร

3.1. ลูกค้าสามารถติดต่อกับ HW แบบ Text-Based Communication ผ่านทาง LINE, Live Chat, อีเมล, และFacebook เท่านั้น

3.2. เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน HW ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับรายละเอียดคำสั่งซื้อ หรือประเมินค่าบริการทางโทรศัพท์ทุกกรณี เนื่องด้วยการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ มีผู้รับสารเพียงคนเดียว ก่อให้เกิดความจำเป็นในการอธิบายรายละเอียดตามที่ได้รับทั้งหมดต่อนักเขียนอีกครั้งหนึ่ง จึงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายข้อมูลตามความเข้าใจ หรือมุมมองของผู้รับสาร ซึ่งอาจะมิใช่ผู้ดำเนินการเขียนเนื้อหา การที่ลูกค้าพิมพ์อธิบายรายละเอียดคำสั่งซื้อมาอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมากที่สุด

4. รูปแบบไฟล์และการส่งมอบ

4.1. HW จะส่งมอบเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบ Microsoft Office 2013, 2016, หรือ 2019 ที่ใช้งานบน Microsoft Windows (Windows 10) หรือ macOS (Mojave, Catalina, หรือ Big Sur) ด้วยสกุลไฟล์ “.docx” หรือสกุลไฟล์อื่นๆ ตามที่ได้ตกลง

4.2. การส่งมอบเนื้อหาโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล หรือแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ เว้นแต่ลูกค้าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.3. เมื่อเนื้อหาถูกส่งไปยังลูกค้าแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และใช้งานเนื้อหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม

5. ค่าบริการ

5.1. วิธีการคำนวณค่าบริการ

5.1.1. HW คำนวณค่าบริการแล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงจำนวนคำ และปัจจัยความยาก-ง่าย ของเนื้อหาเป็นหลัก และคำนวณค่าบริการโดยหลายปัจจัยย่อยอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ระดับการศึกษา, ประเภทเนื้อหา, Reference Style, ระยะเวลาในการเขียน, Additional Services (อาทิ Executive Summary, Work Outline, Preface & Table of Content, เป็นต้น) และวิธีการชำระค่าบริการ

5.1.2. ในกรณีทั่วไป ค่าบริการขั้นต่ำ คือ คำละ 3.20 บาท

5.2. การชำระค่าบริการ

HW รับชำระค่าบริการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

5.2.1. โอนชำระค่าบริการเข้าบัญชีธนาคาร (เฉพาะธนาคารในประเทศไทย)

5.2.2. Credit Card หรือDebit Card และPayPal (ผ่าน PayPal)

5.2.3. HW ยกเลิกการสั่งซื้อเนื้อหาแบบ “ไม่ต้องชำระมัดจำค่าบริการ” ในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยการเรียกเก็บค่าบริการตามวิธีการคำนวณค่าบริการ และเรียกเก็บค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งซื้อเนื้อหาทันที ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนหลังสั่งซื้อเนื้อหา หรือหลังลูกค้าตกลงให้เขียนเนื้อหา โดย HW จะเริ่มดำเนินการเขียนหลังได้รับแจ้งการชำระค่าบริการแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อเนื้อหาแบบด่วน เช่น ลูกค้าต้องการเนื้อหาภายใน 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ลูกค้าติดต่อมา (เช่น ลูกค้าติดต่อมา เวลา 15:00 น. แต่ลูกค้าชำระค่าบริการเวลา 15:55 น.) ลูกค้าจะได้รับเนื้อหาภายในเวลา 17:55 น. (2 ชั่วโมง หลังการชำระค่าบริการ)

5.3. ค่าธรรมเนียมในการชำระค่าบริการ

5.3.1 การชำระด้วย Credit Card หรือDebit Card หรือPayPal มีค่าธรรมเนียม ดังนี้ ค่าบริการ + 4.4% ของค่าบริการ + 11 บาท

6. ผลคะแนนที่จะได้รับจากเนื้อหาที่สั่งซื้อ

HW ให้ความสำคัญต่อคุณภาพเนื้อหา ความคิดริเริ่ม (Originality) และการหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในทุกกรณี แต่กระนั้น ในการสั่งซื้อเนื้อหาใดๆ HW ไม่สามารถรับประกันคะแนน หรือผลลัพธ์ทางการศึกษา ที่ลูกค้าจะได้รับจากการนำเนื้อหาที่สั่งซื้อไปใช้ในทุกกรณี เช่น การใช้ทดแทนเนื้อหาที่ใช้ส่งสถาบันการศึกษาโดยตรง เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างภูมิความรู้ของลูกค้ากับนักเขียน, ความแตกต่างของบริบททางการศึกษา, ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่นักเขียนไม่อาจรับรู้ได้ ทั้งนี้ เนื้อหาประเภทใดๆ ที่เขียนโดย HW (ในฐานะ ผู้รับจ้าง) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง / เจ้าของผลเนื้อหา / เจ้าของลิขสิทธิ์ / ผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว) นำเนื้อหาดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ของตนเอง ซึ่งรวมถึง การนำไปใช้สำหรับการวิจัยของแต่ละบุคคล ในลักษณะแหล่งอ้างอิง ที่สามารถใช้ต่อยอดในงานวิจัยของตนเองได้

6.1. แหล่งอ้างอิง

6.1.1. ในการสั่งซื้อเนื้อหาใดๆ เนื้อหาที่ได้รับการดำเนินการโดยนักเขียนมาจากแหล่งอ้างอิงที่หลากหลาย ทั้งแบบ Open Source (ไม่เสียค่าบริการ) และแบบที่ต้องเสียค่าบริการ การแหล่งอ้างอิงเหล่านี้จะสอดคล้องกับกฎของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบการเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของลูกค้าเองอันเกี่ยวข้องกับแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่ลูกค้านำมาใช้ด้วยตนเอง

6.2. การรับประกันเนื้อหาที่ปราศจากการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism)

6.2.1. HW จะดำเนินการตรวจ Similarity Rate ของทุกเนื้อหาด้วย Grammarly Plagiarism Checker ซึ่งสามารถระบุ Similarity Rate (%) ของเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพบว่ามี Plagiarised Content มากกว่า 15% HW จะดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบมาตรฐานการเขียน และดำเนินการลด Similarity Rate ให้น้อยกว่า 15% ซึ่งอยู่ในระดับที่ HW ถือว่ามิใช่การโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism)

6.2.2. HW จะใช้แหล่งค้นคว้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ได้แก่ Books, Textbooks, Journals, และ Authored Websites ซึ่งไม่รวมถึง Wikipedia ทั้งนี้ จะไม่มีบริการสร้าง Source Collections ซึ่งเอกสาร หรือผลงานวิชาการใดๆ ที่ถูกนำมาอ้างอิงจะไม่ถูกส่งมอบให้กับลูกค้า

6.2.3. Reference List / Bibliography ในเนื้อหา จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจ Plagiarism ดังนั้น เฉพาะเนื้อหาเท่านั้นที่จะได้รับการตรวจสอบ Plagiarism

6.2.4. ทั้งนี้ ลูกค้ายอมรับว่าการตัดสินใจของ HW เกี่ยวกับการรับประกันเนื้อหาที่ปราศจากการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) เป็นที่สิ้นสุดแล้ว

6.3. การตรวจ Similarity Rate ด้วย turnitin

6.3.1. เนื่องด้วย turnitin ได้ทำการปรับปรุงแนวทางการลบข้อมูลที่นำเข้าเข้าสู่ระบบ turnitin เมื่อ 12 เมษายน 2565 โดย turnitin ระบุว่า turnitin ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะจัดการกับการทำลายข้อมูลอย่างไรหากไม่มีคำแนะนำจาก Data Controller (สถาบัน) ซึ่งการทำลายข้อมูลขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบัน และสิทธิของเนื้อหา (Rights of a Paper) อาจอยู่กับสถาบัน turnitin จึงต้องยืนยันว่าคำขอลบเนื้อหาอย่างถาวร (Permanent Deletion Request) มีความเหมาะสมก่อนที่ turnitin จะสามารถดำเนินการลบเนื้อหาได้

ดังนั้น ในขณะนี้ หาก HW ดำเนินการตรวจ Similarity Rate ด้วยการนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบ turnitin แม้จะใช้ Instructor Account ก็ตาม HW จะไม่สามารถลบเนื้อหาที่ดำเนินการตรวจ Similarity Rate อย่างถาวร (Permanent Deletion) ได้โดยปราศจากการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบของสถาบัน กล่าวคือ จะต้องมีบุคคลอื่นอนุมัติการขอลบเนื้อหาอย่างถาวร (Permanent Deletion Request) ที่ HW ได้ทำการนำเข้าสู่ระบบ turnitin ซึ่งก่อนหน้านี้ HW สามารถทำได้เองโดยปราศจากความเกี่ยวข้องของบุคคลอื่น

ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป HW ยกเลิกการตรวจ Similarity Rate ด้วย turnitin เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และสารสนเทศ (เนื้อหา) โดยมิต้องการให้บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง

7. การปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา

7.1. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ลูกค้ามีหน้าที่ในการให้รายละเอียดคำสั่งซื้อ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคำสั่งซื้อที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ HW สามารถเขียนเนื้อหาให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างภูมิความรู้ของลูกค้ากับนักเขียน, ความแตกต่างของบริบททางการศึกษา, ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่นักเขียนไม่อาจรับรู้ได้ อาจทำให้เนื้อหาที่ HW เขียน มีความบกพร่องได้ ด้วยเหตุนี้ HW ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาได้ ตามเงื่อนไข ดังนี้

7.2. เมื่อลูกค้าได้รับเนื้อหาไปแล้ว ลูกค้าต้องอ่านเนื้อหาอย่างครบถ้วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากลูกค้าพบข้อผิดพลาด หรือจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ ในเนื้อหา ซึ่ง HW พิจารณาว่าไม่เกินขอบเขตเนื้อหาที่ลูกค้าให้ไว้ขณะสั่งซื้อเนื้อหา ลูกค้าสามารถแจ้งให้ HW ทราบภายใน 2 วัน หลังได้รับเนื้อหาไปแล้ว เพื่อให้ HW ดำเนินการแก้ไขใน 7 วัน ซึ่งกระทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 2 ครั้ง

7.3. HW จะดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องของเนื้อหาจากความคิดเห็นของลูกค้าเท่านั้น และ HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขจุดบกพร่องของเนื้อหา อันเนื่องมาจากการที่ลูกค้านำเนื้อหาไปใช้ส่งสถาบันการศึกษา หรือปรึกษากับอาจารย์ และได้รับข้อคิดเห็น / Comment(s) จากอาจารย์ ให้แก้ไขเนื้อหา

7.4. ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการละเลยการตรวจสอบเนื้อหา เพื่อให้ลูกค้าทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างครบถ้วน และตัดสินใจด้วยตนเองว่าเนื้อหามีความพร้อมพอที่จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไป

8. ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์

8.1. บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องหมายการค้า ข้อความ และข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ถือเป็นสิทธิของ HW ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย และ/ หรือกฎหมายของประเทศอื่น ดังนั้น การนำชื่อทางการค้าของ HW รวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก HW ก่อนเท่านั้น

Creative Commons License

ㅤㅤ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

HW ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในฐานะบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้า หรือใช้บริการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ HW ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการใดๆ ของ HW เพื่อครอบคลุมลูกค้าทุกคน โดย HW เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวลูกค้าได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม หรือข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใดๆ ของ HW ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึง การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และการลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ HW อาจเก็บรวบรวม

ในการใช้บริการของ HW ลูกค้าอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของลูกค้า เช่น ชื่อที่ปรากฏเป็นชื่อ LINE, ชื่อที่ปรากฏในอีเมล, ระดับการศึกษาที่แจ้งขณะสั่งซื้อเนื้อหา, ข้อมูลการสั่งซื้อเนื้อหา, ข้อมูลลักษณะเนื้อหาที่ต้องการให้ HW ดำเนินการเขียน, อีเมล, LINE ID, หมายเลขโทรศัพท์, ตลอดจนรายละเอียด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลอื่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถระบุเกี่ยวกับบริการได้ ซึ่ง HW เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าโดยตรง

เหตุผลที่ HW ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

HW ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อการดำเนินการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของ HW หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งลูกค้าไว้เท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

HW จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น ทั้งนี้ Website ของ HW อาจมี Link หรือURL ที่เชื่อมโยงไปยัง Website อื่น เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัว / นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แตกต่างจาก HW ดังนั้น HW แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนที่จะใช้บริการ Website อื่นๆ ดังกล่าว

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

HW จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเก็บรวบรวมไว้ไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ลูกค้าใช้บริการครั้งล่าสุด เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บทาง HW จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ลูกค้ามีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง โดยลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และประกาศที่กำหนดไว้ในขณะนี้ หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ดังนี้

(1) สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be Informed): ขอรับแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผล และระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูล

(2) สิทธิในการเข้าถึง (Right of Access): ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ HW และตรวจสอบว่า HW ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือไม่

(3) สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability): เนื่องด้วย HW ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถขอให้ HW โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคลอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

(4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object): ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(5) สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure): ขอให้ลบ, ทำลาย, หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนลูกค้าได้

(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing): ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(7) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Rectification): ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง, สมบูรณ์, และเป็นปัจจุบัน หากพบว่าข้อมูลของลูกค้าไม่ถูกต้อง, สมบูรณ์, และเป็นปัจจุบัน

การถอนความยินยอม

หากลูกค้าประสงค์จะถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อ HW และแจ้งความประสงค์ได้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมแก่ HW ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าในการใช้บริการของ HW

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

HW จะดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย HW จะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม โดยผ่านการเข้ารหัสข้อมูล และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดย HW คำนึงถึงความไว้วางใจของลูกค้าในการให้ HW ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล HW จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

HW อาจพิจารณาทบทวนประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ โดยจะประกาศทาง https://hw5775.com/t

วิธีการติดต่อ HW

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้สิทธิ หรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ HW สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล: admin@hw5775.com

ความคุ้มครองในการสั่งซื้อเนื้อหา

HW สามารถคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:

– เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเนื้อหามากกว่า 48 ชั่วโมง นับจากวันที่ และช่วงเวลาที่กำหนดส่ง (คืนเงิน 200 บาท)
– ไม่มีการจัดส่งเนื้อหาใดๆ มากกว่า 72 ชั่วโมง นับจากวันที่ และช่วงเวลาที่กำหนดส่ง (ยกเลิก และคืนค่าบริการเต็มจำนวน)

HW ไม่สามารถคืนค่าบริการเขียนเนื้อหาให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:

– การที่เนื้อหาไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ลูกค้าไม่ได้ให้รายละเอียดดังกล่าวขณะสั่งซื้อเนื้อหา
– การที่ลูกค้านำเนื้อหาที่สั่งซื้อไปใช้ทดแทนเนื้อหาที่ใช้ส่งสถาบันการศึกษา และได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ในกรณีที่มีการจัดส่งเนื้อหาให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่เกิดข้อพิพาท และลูกค้าต้องการให้คืนค่าบริการ HW จำเป็นต้องคิดค่าบริการเขียนเนื้อหาตามจำนวนคำที่ได้มีการดำเนินการเขียนไป และ/ หรือจะคืนค่าบริการเฉพาะจำนวนค่าบริการที่ยังไม่ได้รับการดำเนินการเขียน

เนื้อหาที่มีการคืนค่าบริการจะถูกเก็บใน Online Student Repository ซึ่งส่งผลด้าน Similarity Rate เมื่อตรวจสอบการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ผ่านระบบ turnitin

ทั้งนี้ HW เป็นสื่อกลางในการรับการสั่งซื้อเนื้อหาจากลูกค้า เพื่อส่งต่อให้กับนักเขียนโดย HW ชำระค่าบริการให้แก่นักเขียน 10 – 50% ทันทีที่มีการชำระจากลูกค้า และชำระส่วนที่เหลือหลังมีการส่งมอบเนื้อหา โดยหักค่าบริการ 20% เป็นค่าการบริหารงาน ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดใดๆ จนก่อให้เกิดความจำเป็นต้องคืนค่าบริการแก่ลูกค้า HW จะดำเนินการติดต่อนักเขียนเพื่อให้คืนค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลา 7 – 30 วัน ทว่า ในบางกรณีที่ไม่สามารถติดต่อนักเขียนได้ HW จะคืนค่าบริการให้แก่ลูกค้าภายใน 60 วัน ทั้งนี้ การพิจารณาคืนค่าบริการเป็นไปตามดุลยพินิจของ HW

คำสงวนสิทธิ์

การใช้บริการกับทาง HW ของลูกค้า ย่อมก่อให้เกิดความผูกพัน และสัญญาตามกฎหมายตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ ทั้งหมด หากลูกค้าไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการกับทาง HW โปรดงดใช้บริการที่ให้บริการโดย HW ทั้งนี้ ในการสั่งซื้อเนื้อหาใดๆ และลูกค้าได้ชำระค่าบริการให้แก่ HW แล้ว ลูกค้าเห็นชอบด้วยอย่างเต็มที่กับคำสงวนสิทธิ์ต่อไปนี้

(1) HW ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการคืนค่าบริการ หากมีการจัดส่งเนื้อหาไปแล้ว แต่มีการคืนค่าบริการเกิดขึ้นภายหลัง เนื้อหาดังกล่าวจะถูกเก็บใน Online Student Repository ซึ่งส่งผลด้าน Similarity Rate เมื่อตรวจสอบการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ผ่านระบบ turnitin

(2) HW ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ ในการส่งมอบเนื้อหาล่าช้ากว่าที่กำหนด กรณีที่มีการปรับปรุง Similarity Rate ก่อนส่งมอบเนื้อหาให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุที่จำเป็นต้องให้ผู้เขียนแก้ไขเนื้อหา จน Similarity Rate มีความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้ประสานเนื้อหาจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าจะต้องรอการส่งมอบเนื้อหาหลังมีการปรับปรุง Similarity Rate แล้วเท่านั้น

(3) HW ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ หากพบว่าในวันที่ส่งมอบเนื้อหา ลูกค้าไม่ตรวจเช็คเนื้อหาจากความประมาท หรือจากความบกพร่องบางประการ เช่น HW ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ หรือไร้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับความบกพร่องเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบ HW ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิค และความล่าช้าในการส่งมอบที่เกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

(4) HW ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อเนื้อหาโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแม้ลูกค้าจะชำระค่าบริการเขียนเนื้อหาแล้วก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมลโดยเร็ว และจะได้รับการคืนค่าบริการเต็มจำนวน และจะไม่มีการจัดส่งเนื้อหาใดๆ

(5) HW ไม่สนับสนุนการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) หรือการขโมยความคิดใดๆ และไม่มีส่วนร่วมในการขโมยความคิดใดๆ

(6) HW ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ลูกค้าให้รายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปสู่ความยากลำบากในการสื่อสาร ในกรณีเช่นนี้ HW ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ

(7) HW ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการยืนกรานของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าอ้างว่าเนื้อหาของเนื้อหาที่ได้รับไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขณะสั่งซื้อเนื้อหา เนื่องด้วยเป็นเหตุสุดวิสัย นักเขียนไม่สามารถเขียนเนื้อหาให้ได้ตรงตามความต้องการลูกค้าอย่างที่สุด เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างนักเขียนบริบท และความสามารถของนักเขียนซึ่งอาจแตกต่างไปจากลูกค้า

(8) HW ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้แหล่งข้อมูลใดๆ ตามที่ลูกค้ากำหนดไว้ เว้นแต่นักเขียนได้ชี้ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลที่ระบุในการสั่งซื้อเนื้อหานั้นไม่เพียงพอต่อการดำเนินการเขียน หากนักเขียนไม่สามารถค้นหาแหล่งข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการเขียนแบบเฉพาะเจาะจง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่นักเขียนด้วย หากลูกค้าไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลที่จำเป็นได้ อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการดำเนินการ และลูกค้าจะต้องยอมรับกับเหตุการณ์นี้

(9) HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร เว็บไซต์ หรือข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยไม่ว่าจะได้มีการแจ้ง หรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ตาม

(10) HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการใดๆ ที่ระบุอยู่ใน เว็บไซต์นี้ ลูกค้ามีหน้าตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ การใช้บริการกับทาง HW ของลูกค้า อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลง และสัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

(11) เนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่ใน หรือที่สามารถหาได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อาจไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ และข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ HW ไม่ได้ให้คำรับรอง หรือรับประกันโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่ และการใช้บริการกับทาง HW ได้ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม HW ไม่มีความรับผิด และจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการใช้บริการกับทาง HW ของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HW ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนเนื้อหาทุกประเภท จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือทันสมัยอยู่เสมอ


สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ กรุณาติดต่อ admin@hw5775.com