นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคืนค่าบริการทำงาน

HW สามารถคืนค่าบริการทำงานให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:

– เกิดความล่าช้าในการจัดส่งงานมากกว่า 48 ชั่วโมง นับจากวันที่และช่วงเวลาที่กำหนดส่ง (คืนเงิน 200 บาท)
– ไม่มีการจัดส่งงานใด ๆ มากกว่า 72 ชั่วโมง นับจากวันที่และช่วงเวลาที่กำหนดส่ง (ยกเลิกและคืนค่าบริการเต็มจำนวน)

HW ไม่สามารถคืนค่าบริการทำงานให้แก่ลูกค้า ในกรณีดังต่อไปนี้:

– การที่เนื้อหาไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ลูกค้าไม่ได้ให้รายละเอียดดังกล่าวขณะสั่งทำงาน
– การที่ลูกค้านำงานที่สั่งทำไปใช้ทดแทนงานที่ใช้ส่งสถาบันการศึกษา และ ได้คะแนนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ในกรณีที่มีการจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว แต่เกิดข้อพิพาทและลูกค้าต้องการให้คืนค่าบริการ HW จำเป็นต้องคิดค่าบริการทำงานตามจำนวนงานที่ได้มีการดำเนินงานไป และ / หรือ จะคืนค่าบริการเฉพาะจำนวนค่าบริการที่ยังไม่ได้รับการดำเนินงาน และ งานที่มีการคืนค่าบริการ จะถูกเก็บใน Online Student Repository ซึ่งส่งผลด้าน Similarity Rate เมื่อตรวจสอบ Plagiarism ผ่านระบบ turnitin

🖱️ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ


คำสงวนสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนค่าบริการทำงาน

  • HW ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการยืนกรานของลูกค้า กรณีที่ลูกค้าอ้างว่าเนื้อหาของงานที่ได้รับไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขณะสั่งทำงาน เนื่องด้วยเป็นเหตุสุดวิสัย นักเขียนของ HW ไม่สามารถเขียนงานให้ได้ตรงตามความต้องการลูกค้าอย่างที่สุด เนื่องด้วยความแตกต่างระหว่างนักเขียน บริบท และความสามารถของนักเขียน ซึ่งมักแตกต่างไปจากลูกค้า
  • HW เป็นสื่อกลางในการรับการสั่งซื้องานจากลูกค้าเพื่อส่งต่อให้กับนักเขียน ชำระค่าบริการทำงานให้แก่นักเขียน 10 – 50% ทันทีที่มีการชำระจากลูกค้า และชำระส่วนที่เหลือหลังมีการส่งมอบงาน โดยหักค่าบริการทำงาน 20% เป็นค่าการประสานงาน ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ HW จะดำเนินการติดต่อนักเขียนเพื่อให้คืนค่าบริการทำงานที่ได้ชำระไปแล้วดังกล่าว ซึ่งอาจใช้เวลา 7 – 30 วัน ทว่า ในบางกรณีที่ไม่สามารถติดต่อนักเขียนได้ ภายใน 60 วัน HW จะคืนค่าบริการทำงานให้แก่ลูกค้าให้เร็วที่สุดหลังจากนั้น
  • การพิจารณาคืนค่าบริการทำงาน ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ประเมินค่าบริการทำงาน
  • HW ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้องานโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแม้ลูกค้าจะชำระค่าบริการทำงานแล้วก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์นี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมลโดยเร็วและจะได้รับการคืนค่าบริการเต็มจำนวน และจะไม่มีการจัดส่งงานใด ๆ ในกรณีที่มีการคืนค่าบริการ หากมีการจัดส่งงานไปแล้ว แต่มีการคืนค่าบริการเกิดขึ้นภายหลัง งานดังกล่าวจะถูกเก็บใน Online Student Repository ซึ่งส่งผลด้าน Similarity Rate เมื่อตรวจสอบ Plagiarism ผ่านระบบ turnitin
  • HW ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ ในการลงงานล่าช้ากว่าที่กำหนด กรณีที่มีการปรับปรุง Similarity Rate ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ด้วยเหตุที่จำเป็นต้องให้ผู้เขียนแก้ไขเนื้อหางาน จน Similarity Rate มีความเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้ประสานงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้าจะต้องรอการส่งมอบงานหลังมีการปรับปรุง Similarity Rate แล้วเท่านั้น
  • HW ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทำงาน หากพบว่าในวันที่ส่งมอบงาน ลูกค้าไม่ตรวจเช็คงานจากความประมาท หรือจากความบกพร่องบางประการ เช่น HW ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ หรือ ไร้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับความบกพร่องเหล่านี้ให้ลูกค้าทราบ HW จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคและความล่าช้าในการส่งมอบที่เกิดจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  • HW ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการใด ๆ ที่ระบุอยู่ใน เว็บไซต์นี้ ลูกค้ามีหน้าตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ การใช้บริการกับทาง HW ของลูกค้า อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย