ประโยชน์บริการรับเขียน Essay สำหรับ Non-Native English Speakers (ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ)

ประโยชน์บริการรับเขียน Essay 5 ประการสำคัญ

ประโยชน์บริการรับเขียน-Essay-003ประโยชน์บริการรับเขียน Essay สำหรับ Non-Native English Speakers (ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ) บทความ โดย นักเขียน HW — ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (First Language) แต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (หรือ สาม สี่ ห้า ก็ว่ากันไป) ในการสื่อสาร มักถูกเรียกว่า “Non-Native English Speakers” หรือ “ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ” ซึ่ง “นักศึกษาต่างชาติ” ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับ เพราะมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และเลือกเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การเรียนในสภาพแวดล้อมเช่นนี้อาจทำให้เกิดอุปสรรคด้านภาษาหลากหลายประการได้ครับ

อุปสรรคด้านภาษา ของ นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers

ประการแรก

อุปสรรคทางภาษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เกิดขึ้นจากความแตกต่างในระดับความชำนาญทางภาษา แม้นักศึกษาต่างชาติ (ส่วนใหญ่) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี แต่อาจไม่มีความชำนาญในระดับเดียวกันกับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Native Speakers) บ่อยครั้งครับที่ความแตกต่างในระดับความชำนาญนี้ก่อให้เกิดอุปสรรคในการเข้าใจข้อความทางวิชาการที่ส่วนมากจะซับซ้อน การแสดงความคิดตนเองในการเขียน Essay การเขียนอย่างชัดเจน และการเข้าร่วมในการสนทนาในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้

ประการต่อมา

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และภาษา ซึ่งมีส่วนในการสร้างอุปสรรคทางภาษาด้วย นักศึกษาต่างชาติอาจเจออุปสรรคในการเข้าใจประโยคสำนวน คำพูดพื้นเมือง และการอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ และในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างในด้านภาษา และวัฒนธรรมเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อนักศึกษาต่างชาติได้

ประการที่สาม

บ่อยครั้งครับที่นักศึกษาต่างชาติเจอกับอุปสรรคทางภาษาในด้านวิชาการ การสื่อสารทางวิชาการต้องใช้ทักษะที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความสามารถในการสร้างโครงสร้าง Essay การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง และการใช้ภาษาทางวิชาการที่เฉพาะเจาะจง นักศึกษาต่างชาติอาจไม่ขาดทักษะ หรือ ไม่คุ้นเคยกับกฎวิชาการเหล่านี้ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพการเขียน Essay และผลการเรียนรู้ทางวิชาการโดยรวมได้ครับ

เพราะอุปสรรคทางภาษาเหล่านี้ นักศึกษาต่างชาติบางคนอาจเลือกใช้บริการรับเขียน Essay ซึ่งก็คือการหาบริการสนับสนุนทางภาษาประการหนึ่ง ใน Essay นี้นะครับ ผมจะพูดถึงประโยชน์ที่บริการรับเขียน Essay มีต่อ Non-Native English Speakers หรือว่า ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายประการเลยครับ

ประโยชน์บริการรับเขียน Essay สำหรับ นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers

1. ความเชี่ยวชาญทางภาษา (Language Expertise)

ความเชี่ยวชาญทางภาษา ในบริการรับเขียน Essay ซึ่งมักให้บริการโดยผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือ นักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญ มีบทบาทสำคัญในการช่วยนักศึกษาต่างชาติเอาชนะอุปสรรคทางภาษาได้ การมีความเชี่ยวชาญทางภาษา หมายถึง การมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้ภาษานั้นๆ อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในบริบทของบริการรับเขียน Essay นั้น ความเชี่ยวชาญด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง บริการรับเขียน Essay มักให้ความสำคัญกับการจ้างนักเขียนที่เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือ นักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ เพราะผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือ นักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญ มีข้อได้เปรียบในการเขียน Essay ภาษาอังกฤษอยู่มากครับ เพราะได้เติบโตมาพร้อมกับการพูดและเขียนภาษานี้ ทำให้มีความเข้าใจในไวยากรณ์ และสไตล์ของภาษาอย่างธรรมชาติ ความคุ้นเคยนี้ช่วยให้สามารถเขียน Essay ที่ทั้งถูกต้องทางไวยากรณ์ และมีความละเอียดอ่อนของภาษา ซึ่งทำให้ Essay ที่เขียนนั้นมีคุณภาพสูง ประการต่อมา การมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษช่วยให้ Essay ที่เขียนออกมานั้น ปราศจากข้อผิดพลาดทางภาษา นักศึกษาต่างชาติบางคน อาจเจอปัญหาในด้านไวยากรณ์ การเลือกคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลเสียต่อเนื้อหาของ Essay ได้ การใช้บริการรับเขียน Essay ซึ่งให้บริการโดยนักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ครับ

นอกจากนี้ นักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์การเขียนให้เหมาะสมกับสาขาวิชาต่างๆ และประเภทของ Essay ที่แตกต่างไปได้ สามารถปรับงานเขียนให้ตรงกับความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า ความสามารถในการปรับตัวนี้ มีความสำคัญ โดยเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิหลังทางภาษาที่หลากหลาย และอาจไม่คุ้นเคยกับข้อกำหนดต่างๆ ในการเขียน Essay ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น การจ้างผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือ นักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญ จะช่วยเพิ่มความชัดเจน และความต่อเนื่องของ Essay เพราะสามารถจัดระเบียบความคิด โครงสร้างข้อโต้แย้ง และการใช้วลีเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ผลงานจากบริการรับเขียน Essay จึงสามารถสื่อสารแนวคิด และข้อโต้แย้งที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน และมีเหตุผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติที่เจอปัญหาในการแสดงความคิดเห็นของตนเองในภาษาอังกฤษได้ครับ

2. การสื่อสารที่ดีขึ้น (Improved Communication)

การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพในหลากหลายบริบท ในการเขียนทางวิชาการ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการการแบ่งปันความรู้ และความคิดเห็น Non-Native English Speakers อาจเจอกับอุปสรรคในการสื่อสารความคิดของตนเองได้อย่างชัดเจนเพราะอุปสรรคทางภาษา ความละเอียดอ่อนของภาษา และความแตกต่างทางวัฒนธรรม บริการรับเขียน Essay นั้นสามารถช่วย Non-Native English Speakers ได้โดยการสรรค์สร้าง Essay ที่มีโครงสร้างดี และสอดคล้องกับมาตรฐานการเขียนทางวิชาการครับ การสื่อสารที่ดีนั้น คือการปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด หรือ ข้อความระหว่างกลุ่มบุคคล การสื่อสารนี้เป็นการส่งมอบความคิด อารมณ์ หรือ เจตนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ หรือ ความเข้าใจในแบบที่ต้องการ ในบริบทต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัว ธุรกิจ การศึกษา และการเขียนทางวิชาการ การสื่อสารที่ดีขึ้นมีบทบาทสำคัญในการรับประกันความชัดเจน ความเข้าใจร่วมกัน และการโต้ตอบที่ประสบความสำเร็จครับ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเขียน Essay ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก คือ การเขียน Essay นั้น เป็นวิธีหลักในการแบ่งปันความรู้ ผลการวิจัย และความเห็นวิจารณ์ภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ หากไม่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการเขียนทางวิชาการ (ซึ่งเป็นการสื่อสารความคิด และการโต้แย้งที่ซับซ้อน) ก็จะถูกทำลายไป ประการที่สอง คือ การเขียน Essay มักเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในชั้นเรียน อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลอื่นๆ ที่มีภูมิหลังภาษาที่แตกต่างกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มั่นใจว่าผู้อ่านเหล่านี้สามารถเข้าใจเนื้อหา และมีส่วนร่วมกับความคิดที่นำเสนอได้ ประการสุดท้าย คือ การเขียน Essay มักเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจน ความแม่นยำ และการจัดระเบียบ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางวิชาการ หากไม่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะไม่สามารถรักษามาตรฐานเหล่านี้ไว้ได้ อาจทำให้การเผยแพร่ความรู้ล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพได้ครับ

นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers อาจเจอกับอุปสรรคต่างๆ ในการสื่อสารความคิดของตนเองในภาษาอังกฤษ อุปสรรคทางภาษาอาจนำไปสู่อุปสรรคในการแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนอย่างแม่นยำ ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ การตีความข้อความที่ต้องการผิดพลาดได้ ประการต่อมา Non-Native English Speakers อาจไม่มีความชำนาญในด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ และการจัดโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ ทำให้การรักษาระดับความแม่นยำ และความชัดเจนที่จำเป็นในการเขียน Essay เป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจมีอิทธิพลต่อสไตล์การเขียน ซึ่งอาจไม่ตรงกับความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอนได้อีกด้วย

บริการรับเขียน Essay จะช่วยเชื่อมโยงช่องว่างของนักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers ด้วยการแปลความคิดต่างๆ เป็น Essay ที่มีโครงสร้างดี และเนื้อหามีความสอดคล้องกัน ด้วยนักเขียนที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และเข้าใจในมาตรฐานการเขียนทางวิชาการเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers สามารถปรับปรุงการเขียน ปรับปรุงไวยากรณ์ และจัดโครงสร้างประโยคโดยรวมได้ ช่วยให้สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

3. การจัดการเวลา (Time Management)

การจัดการเวลา เป็นทักษะสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ที่เป็น Non-Native English Speakers) ทุกๆ คน และจำเป็นยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานนอกเวลา การศึกษาวิจัย และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ บริการรับเขียน Essay ถือได้ว่าเป็นเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาให้นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers ช่วยให้สามารถโฟกัสแง่มุมอื่นๆ ของการศึกษา และการใช้ชีวิต การจัดการเวลา เป็นทักษะสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบ และการจัดสรรเวลาในการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเวลาที่ดี มักประกอบไปด้วยการวางแผน การกำหนดลำดับความสำคัญ และการดำเนินการงานในลักษณะที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลช่วยลดความเครียด การจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มความสามารถในการบรรลุเป้าหมายต่างๆ ตลอดจนการรักษาสมดุลการทำงานและการชีวิตได้อย่างดี

นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers มักเจอกับอุปสรรคในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และวัฒนธรรมใหม่ ทำให้ต้องจัดสรรเวลาเพื่อใช้ในหลายๆ หน้าที่ อันดับแรก นักศึกษาต่างชาติหลายคนจำเป็นต้องทำงานนอกเวลา ซึ่งงานเหล่านี้อาจใช้เวลามาก และเพิ่มภาระความรับผิดชอบอีกชั้นหนึ่งให้กับตารางเวลาทางวิชาการที่มักจะแน่นขนัดอยู่แล้ว การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers มักจะต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคม และทำความเข้าใจกับระบบที่ไม่คุ้นเคย เช่น ระบบการดูแลสุขภาพ การขนส่ง เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เพิ่มความจำเป็นในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ทางการศึกษา งาน และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

บริการรับเขียน Essay สามารถที่จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติจัดการเวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ในแง่มุมการประหยัดเวลานี้มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาใหม่ หรือ ปรับปรุงทักษะภาษา ด้วยภาระงานเขียนที่ลดลง ทำให้สามารถจัดสรรเวลามากขึ้นให้กับการศึกษา การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเสริมสร้างผลการเรียน และประสบการณ์การศึกษาโดยรวมครับ นอกจากนี้ บริการรับเขียน Essay สามารถช่วยในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงาน และชีวิต ด้วยการลดเวลา และความเครียดอันเกิดจากการเขียน Essay ทำให้สามารถอุทิศพลังงานมากขึ้นให้กับงานอื่นๆ ได้อย่างดีครับ

4. การลดความเครียด (Reduced Stress)

ความเครียดเป็นปฏิกิริยาทางจิตวิทยา และสรีรวิทยาตามธรรมชาติต่ออุปสรรค หรือ ความต้องการที่เกินความสามารถในการรับมือในเรื่องต่างๆ ความเครียดมักถูกแสดงออกมาได้หลายวิธี ทั้งทางกายภาพ และอารมณ์ เป็นประสบการณ์ทั่วไปอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อพูดถึงความเครียดในบริบทของการเรียน มักเกี่ยวกับแรงกดดันในการเรียนให้ได้เกรดดีๆ การตอบสนองความคาดหวังที่สูง และการทำผลงานทางการศึกษาได้ดีมากๆ (ซึ่งเป็นวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของครอบครัวชาว Asian) นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers มักเจอกับความเครียดที่ทำให้รู้สึกกดดันอย่างมาก  เพราะมักอยู่ในระบบการศึกษาที่ไม่คุ้นเคย ล้อมรอบด้วยวัฒนธรรม และภาษาใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจน่ากลัว เพราะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และบริบททางสังคมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ อาจเจอกับอุปสรรคทางภาษาที่ทำให้เข้าใจบรรยายในห้องเรียนได้ยาก สื่อสารได้ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้ความเครียดทวีคูณเพิ่มมากขึ้น

ในบริบทนี้ บริการรับเขียน Essay ช่วยลดความเครียดได้ เพราะช่วยแบ่งเบาภาระ ทำให้เบาสมองลง อย่างไรก็ตาม มีสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำนะครับ คือ แม้บริการรับเขียน Essay จะช่วยแบ่งเบาภาระงาน และลดความกดดันทางการศึกษาชั่วคราวได้ แต่ไม่ควรมองเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว การพึ่งพาบริการมากเกินไปอาจเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ครับ

5. การรักษาความลับ (Confidentiality)

การรักษาความลับของบริการรับเขียน Essay เป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความซื่อสัตย์ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการกับข้อกังวลเฉพาะของนักศึกษาได้ บ่อยครั้งครับที่ นักศึกษาที่เป็น Non-Native English Speakers ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดวีซ่า และผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา การใช้บริการรับเขียน Essay อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือกฎระเบียบความสัตย์ซื่อทางวิชาการได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกระทบรุนแรง เช่น การถอนวีซ่า หรือ การถูกขับออกจากสถาบัน ดังนั้น การรักษาความลับของบริการรับเขียน Essay จึงจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ให้น้อยลง และให้ความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกเปิดเผยอย่างแน่นอน


กล่าวโดยสรุป: ประโยชน์บริการรับเขียน Essay สำหรับ Non-Native English Speakers (ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ)

ประโยชน์บริการรับเขียน-Essay-002บริการรับเขียน Essay มีข้อดีที่มีนัยสำคัญหลากหลายประการ สำหรับ Non-Native English Speakers ครับ โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ บริการนี้ช่วยรับมือกับอุปสรรคหลายๆ แง่มุมที่นักศึกษาต่างชาติมักจะเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางภาษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การจัดการเวลา และการลดความเครียด ความเชี่ยวชาญด้านภาษาของผู้ที่เป็นเจ้าของภาษา หรือนักเขียนที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยให้การเขียน Essay ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ทำให้สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงความคิดตนเองได้อย่างชัดเจน และตอบสนองความคาดหวังของอาจารย์ได้เป็นอย่างดีครับ กล่าวโดยสรุป บริการรับเขียน Essay มีประโยชน์ในเชิงที่ว่าเป็นการสนับสนุนสำหรับ Non-Native English Speakers ทว่า จะต้องใช้บริการเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบด้วยนะครับ


อ้างอิง (Harvard)

Alharbi, E. S. & Smith, A. P., 2017. Review of the literature on stress and wellbeing of international students in English-speaking countries. International Education Studies, 11(6), pp. 22-44. https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/71547.

Baklashova, T. A. & Kazakov, A. V., 2016. Challenges of international students’ adjustment to a higher education institution. International Journal of Environmental and Science Education, 11(8), pp. 1821-1832. http://www.ijese.net/makale/353.html.

Daar, G. F., 2020. Problems of English language learning in context. [Online]
Available at: https://files.osf.io/v1/resources/y3znv/providers/osfstorage/5ea668403854e200dc69f48a?action=download&direct&version=1

Halic, O., Greenberg, K. & Paulus, T., 2009. Language and academic identity: A study of the experiences of non-native English speaking international students. International Education, 38(2), pp. 73-93. https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=internationaleducation.

Moussu, L. M., 2006. Native and non-native English-speaking English as a second language teachers: Student attitudes, teacher self-perceptions, and intensive English administrator beliefs and practices. [Online]
Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED492599.pdf

Sawir, E., 2005. Language difficulties of international students in Australia: The effects of prior learning experience. International Education Journal, 6(5), pp. 567-580. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ855010.pdf.

Tipprachaban, B., 2023. An analysis of factors in the first language (Thai) that influence the learning of the second language. Parichart Journal, Thaksin University, 36(1), pp. 213-230. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/article/view/258825.

Young, T., 2017. Are students stressed?: A study of the impact of student engagement on student stress. [Online]
Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/154553911.pdf


ประโยชน์บริการรับเขียน-Essay-001บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ