Category: เรียนรู้คำศัพท์ให้จับใจ

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว คำศัพท์ที่น่าสนใจ additional ที่เพิ่มขึ้น, ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, (adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม animated ที่เหมือนมีชีวิต, (แอน นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา S. …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Read Beanie Feldstein’s Touching Essay about Grieving the Death of Her and Jonah Hill’s Older Brother”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Read Beanie Feldstein’s Touching Essay about Grieving the Death of Her and Jonah Hill’s Older Brother” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ acclaim: สรรเสริญ, เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม, โห่ร้อง, เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ, …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “How to Write an Essay”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “How to Write an Essay” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ aim การเล็ง, ความตั้งใจ, จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ตั้งใจ, เจตนา, วางแผน, ตั้งเป้า, มุ่งเป้า, ตั้งเป้า, เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า, ทักษะการเล็ง, เป้า, เป้าหมาย, ที่หมายระดับความแม่นยำ(เอม) vt., …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ approached การเข้าใกล้, เข้าใกล้, เข้าตีสนิท, เข้าหา, คล้าย, ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น, ความคล้ายกัน, ปฎิบัติต่อ, จัดการ, วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, สิ่งที่คล้ายกัน(อะโพรช’) vt. , vi. …