เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “How to Write an Essay”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว

“How to Write an Essay”

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว 

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

aim

การเล็ง, ความตั้งใจ, จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ตั้งใจ, เจตนา, วางแผน, ตั้งเป้า, มุ่งเป้า, ตั้งเป้า, เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า, ทักษะการเล็ง, เป้า, เป้าหมาย, ที่หมาย
ระดับความแม่นยำ
(เอม) vt., vi., n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n. S. mark, goal, aspiration)
(n) การเล็ง, จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย
(vi) เล็ง, เพ่ง, มุ่งหมาย

argument

การโต้แย้ง, การแย้ง, การโต้เถียง, ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา, ทัศนคติที่แสดงออกมา, ข้อพิสูจน์, ข้อเท็จจริง, เหตุผล
(อาร์\’กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง, การโต้คารม, การอ้างเหตุผล, ขบวนการให้เหตุผล, ข้อโต้เถียง, เรื่อง, ข้อสรุป, หลักฐาน, ข้อพิสูจน์
(n) การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การโต้คารม, การถกเถียง

arrow

ลูกธนู, ลูกศร, เกาทัณฑ์, ลูกศร, ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
(แอร์\’โร) n. ลูกธนู, ลูกศร, เกาทัณฑ์, สิ่งที่คล้ายลูกศร, ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร S. projectile, missile)
(n) ลูกศร, เกาทัณฑ์, ลูกธนู

authority

ผู้ที่รอบรู้, ผู้มีอำนาจ, เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, ฝ่ายบริหาร, สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร, อำนาจในการสั่งการ, อำนาจ, อำนาจหน้าที่
(ออธอ\’ริที) n. เจ้าหน้าที่, อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) , ผู้มีอำนาจ, ผู้เป็นต้นตำรับ, ทางราชการ, แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้, ความเชื่อถือได้, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง, อำนาจทางนิตินัย, อำนาจการเป็นตัวแทน, ความเชี่ยวชาญ, พยาน, การให้การ

(n) อำนาจ, เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน, ต้นตำรับ

avoid

หลีกเลี่ยง, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ
(อะวอยด์\’) -vt. ออกห่างจาก, หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, ทำให้ไม่ได้ผล, ยกเลิก, ทำให้โมฆะ.
(vt) เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, หลีกหนี

convince

ทำให้แน่ใจ, ทำให้แน่ชัด, โน้มน้าว, ชักจูง
(คันวินซฺ\’) {convinced, convincing, convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้มั่นใจ, ทำให้รู้ว่ากระทำผิด SW. convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
(vt) ทำให้เชื่อมั่น, ทำให้แน่ใจ, ทำให้เชื่อ, ทำให้สำนึก

defuse

ทำให้มีอันตรายน้อยลง, ทำให้ตึงเครียดน้อยลง, ปลดชนวนระเบิด
(ดิฟิวซฺ\’) vt. ปลดเอาชนวนออก, ขจัดภัย

dismissal

การไล่ออก, การปลดออก
(ดิสมิส\’เซิล) วn. การไล่ออก, การบอกให้เลิก, การไม่พิจารณา, การยกฟ้อง S. dismission
(n) การปล่อยไป, การไล่ออก, การยกฟ้อง, การยกเลิก

fiction

บันเทิงคดี, นวนิยาย, เรื่องเล่า, เรื่องโกหก
(ฟิค\’เชิน) n. นวนิยาย, นิทาน, เรื่องโกหก, ความเท็จ, การเสกสรรเรื่องขึ้น S. story
(n) นวนิยาย, นิทาน, เรื่องเริงรมย์, เรื่องอ่านเล่น, เรื่องโกหก

flashcard

แผ่นกระดาษแข็งที่มีภาพหรือคำต่างๆ ที่ใช้ในการสอน

godlike

(adj) เหมือนพระเจ้า, คล้ายพระเจ้า, มาจากสวรรค์

literary

เกี่ยวกับการประพันธ์, เกี่ยวกับวรรณคดี, เกี่ยวกับวรรณกรรม
(ลิท\’เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ, เกี่ยวกับวรรณคดี, เกี่ยวกับผลงานประพันธ์, เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี, มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง, อวดความรู้. SW. literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary S. wellrea
(adj) ทางวรรณคดี, เกี่ยวกับการประพันธ์, ในเชิงอักษรศาสตร์

moral

ทางศีลธรรม, เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
เรื่องสอนใจ, คำสอน, คติธรรม, ประโยคสอนใจ
|die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
(มอ\’เริล, โม\’เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับจรรยา, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ, บริสุทธิ์, เกี่ยวกับจิตใจ, ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม, หลักธรรมจริยา SW. morals n. หลักความประพฤติ S. ethical
(adj) มีศีลธรรม, ถูกศีลธรรม, สอนใจ, แท้จริง
(n) ศีลธรรม, จรรยา, ความประพฤติ

pitchfork

คราด, กวาดหรือตักด้วยคราด
(พิช\’ฟอร์ค) n. ส้อมเสียบฟางหรือหญ้า, ส้อมเสียบ.

prioritise

จัดลำดับก่อน

reach

เอื้อม, ยื่นถึง, เอื้อมถึง, ไปถึง, มาถึง, ติดต่อสื่อสาร, ครอบงำ, มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง, บรรลุผลสำเร็จ, ประสบความสำเร็จ, การไปถึง, การเอื้อมถึง, การบรรลุผลสำเร็จ, ขอบเขต, อาณาเขต, จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์หรือรายการทีวี(คำไม่เป็นทางการ)
(รีชฺ) vt., vi. (การ) ถึง, มาถึง, ไปถึง, บรรลุ, ยื่น, เอื้อม, เป็นจำนวนถึง, ขอบเขต, ระยะที่ไปถึง, ช่วงระยะทาง, ช่วงแขนของนักมวย SW. reachable adj reacher n. S. extend, present, touch
(n) ขอบเขต, การบรรลุ, การยื่น, การเอื้อม
(vi) ยื่นออกมา, เอื้อม, ไปถึง, ครอบงำ, เจาะทะลุ
(vt) บรรลุ, มาถึง, ไปถึง, เอื้อม, ยื่น

reflection

การสะท้อน, ผลสะท้อน, ภาพสะท้อน, การไตร่ตรอง
(รีเฟลค\’เชิน) n. การสะท้อนกลับ, การส่องกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ภาพสะท้อน, แสงสะท้อน, ความร้อนสะท้อนกลับ, การครุ่นคิด, การไตร่ตรอง, การตำหนิ, การกล่าวหา, การพับกลับ, การงอกลับ. SW. al adj. S. reflexion, thought
(n) เงา, ภาพสะท้อน, การไตร่ตรอง, การรำพึง

relevant

เข้าประเด็น, ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน, สำคัญ, มีความหมาย
(เรล\’ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น, ตรงประเด็น, สัมพันธ์กัน, เข้าเรื่องกัน SW. relevantly adv. S. pertinent, apt, related
(adj) สัมพันธ์กัน, เข้าเรื่อง, ตรงประเด็น

restate

กล่าวซ้ำ, กล่าวใหม่
(รีสเทท\’) vt. กล่าวอีก, กล่าวใหม่, แถลงอีก, แถลงใหม่ SW. restatement n.

structure

สิ่งก่อสร้าง, อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น, โครงสร้าง, โครง, แบบแผน, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, สร้างโครงสร้าง, ประกอบโครงสร้าง
(สทรัค\’เชอะ) n. โครงสร้าง, โครง, โครงร่าง, องค์ประกอบ, ลักษณะ, วิธีการสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน, แบบแผน, โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง, ประกอบ, จัดทำ, จัดตั้ง, ก่อสร้าง. S. construction
(n) โครงสร้าง, การสร้าง, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, องค์ประกอบ

thoughtful

ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง
(ธอท\’ฟูล) adj. ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก, เอาอกเอาใจผู้อื่น, ระมัดระวัง. S. meditative, attentive
(adj) ช่างคิด, ครุ่นคิด, รอบคอบ, เกรงใจ

ต้องการหาคำศัพท์เพิ่มเติม? ลอง Longdo Dictionary