ประโยชน์การเขียน Essay ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน

ประโยชน์การเขียน Essay ในชั้นเรียนซึ่งช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน

การเขียน Essay พบได้บ่อยในทุกหลักสูตร ในความเป็นจริงนั้น ผู้สอนสามารถใช้การเขียน Essay ในการช่วยปรับปรุงการความสามารถในการวิเคราะห์ การรู้หนังสือ และความสามรถในการเขียนของผู้เรียนได้

ประโยชน์การเขียน Essay

มีงานวิจัยที่ยืนยันประโยชน์การเขียน Essay

มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าผู้เรียนที่มีโอกาสได้รับประโยชน์เขียน Essay ในการเรียนในหลักสูตรใดๆ มีความสามารถในการใช้ข้อมูลจากการเขียน Essay ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทำให้กลายเป็นผู้อ่านและนักเขียนที่ดี การเขียน Essay พบในหลักสูตรต่างๆ ได้บ่อย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเนื้อหามากขึ้น ในการศึกษาคลาสสิกโดย Richard Light ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2544 กล่าวว่า แม้การมีส่วนร่วมนั้นใช้เวลาตามหลักสูตรหรือความท้าทายทางปัญญามากน้อยเพียงใด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของการเขียน Essay ในหลักสูตรและระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนในการนำเสนอหรือแสดงระดับความสนใจที่แข็งแกร่งกว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและลักษณะอื่นๆ ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาโดยผู้สอนสาขาชีววิทยาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพการคิดเชิงวิพากษ์ของผู้เรียนกับการเขียน Essay พบว่าทักษะการวิเคราะห์ การอนุมาน และการประเมินของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มที่มีการเขียน Essay ซึ่งหากผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนประมวลผลสิ่งที่ผู้สอนกำลังสอนอย่างมีความหมาย ผู้เชี่ยวชาญมักแนะนำให้ผู้เรียนเขียน Essay มากขึ้น เพื่อนำเสนอแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์หัวข้อที่ได้รับมอบหมายอย่างระมัดระวัง โดยการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาเขียนนั้นช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดต่างๆ เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการเขียน Essay ดังกล่าวอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสมบูรณ์แบบ หรือมีปริมาณมาก เพราะเขียน Essay สั้นๆ ก็ช่วยในการเรียนรู้ได้มากแล้ว

โดยทั่วไปผู้สอนมักจะคิดว่าตนเองจำเป็นต้องสอนในส่วนของ “ภาษา” และ “ไวยากรณ์” ก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ผู้เรียนเริ่มดำเนินการเขียน Essay มิเช่นนั้น การสอนให้ผู้เรียนเขียน Essay จะไม่ประสบผลสัมฤทธิ์ – ความเชื่อนี้ไม่เป็นความจริง

ในการศึกษาของ Ken Bain (2004) แสดงให้เห็นว่าผู้สอนที่มีประสิทธิภาพสูงมักให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดและการค้นคว้า ตลอดจนการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะในการสื่อสารผลลัพธ์ของการคิดเชิงวิพากษ์ ฉะนั้นหน้าที่หลักของการเขียน Essay ในการเรียนรู้ คือการแสดงเนื้อหาของประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจของตนเอง ดังนั้นการเขียน Essay ที่ช่วยในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจของตนเองไม่เหมือนกับการสอนไวยากรณ์ เนื่องด้วยหลักสูตรของผู้สอนต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของการเขียน Essay ไม่ใช่การสอนให้ผู้เรียนเขียน Essay ในรูปแบบที่สวยงามเชิงภาษาเท่านั้น แต่นอกจากนี้ ที่พบส่วนใหญ่ ผู้เรียนยังได้รับประโยชน์จากการเขียน Essay ยิ่งผู้สอนมอบหมายให้ทำมากเท่าไหร่ผู้เรียนก็ยิ่งได้เพิ่มพูนทักษะของตนเองมากขึ้นเท่านั้น

การเขียน Essay ที่มีปริมาณน้อย

การเขียน Essay ที่มีปริมาณน้อย เช่นการเขียนบทความสั้นๆ โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีในช่วงเวลาเรียน หรือการไตร่ตรองจากการอ่านก่อนเวลาเข้าชั้นเรียนช่วยเพิ่มระดับความเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาของหลักสูตร ช่วยจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับหัวข้อ และช่วยให้ผู้เรียนเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้ โดยไม่จำเป็นต้อนสนใจไวยากรณ์หรือรูปแบบการเขียนเลย การเขียน Essay สั้นๆ แบบไม่เป็นทางการนัก ปริมาณประมาณหนึ่งย่อหน้าแต่ไม่เกินสองหน้ายาว ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการค้นคว้า แทนที่จะมุ่งเน้นที่รูปแบบหรือโครงสร้างการเขียน Essay ที่มีสัดส่วนต่ำ ผู้สอนควรให้คะแนนจากเนื้อหาและการวิเคราะห์ มากกว่าความพยายามในการขัดเงาการเขียน Essay ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการการค้นคว้าและการใช้ความคิด

เมื่อเทียบกับการนั่งฟังการบรรยายกับการเขียน Essay ผู้เรียนที่มีโอกาสได้เขียน Essay บ่อยๆ จะประมวลผลข้อมูลอย่างแข็งขัน มีการประมวลผลในใจ นำไปสู่การก่อตัวของความทรงจำที่โดดเด่น และจำเนื้อหาหลักสูตรได้ดีขึ้น หากได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การอนุมาน และการประเมินผล การคิดเชิงวิพากษ์จะดีขึ้นหลักจากที่ผู้เรียนนำทักษะเหล่านี้มาใช้ในการเขียน Essay เป็นเครื่องมือในการจัดโครงสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งช่วยปรับปรุงการคิดขั้นสูง

เป้าหมายของการเขียน Essay แบบสั้นๆ ไม่ใช่การผลิตชิ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมของการเขียน Essay แต่เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เรียนคิดทำความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เรากำลังสอน การเขียน Essay ในสิ่งที่ผู้เรียนรู้หรือคิดเกี่ยวกับหัวข้อของวันนั้น เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความคิดที่เกี่ยวข้อง สามารถประคองการอภิปรายการตั้งค่าสถานะหรือให้เวลาผู้เรียนที่เงียบสงบเพื่อคิดและจากนั้นจะถูกเรียกใช้ นอกจากนี้ยังสามารถส่งผ่านจากผู้เรียนไปยังผู้เรียนไปยังรูปแบบชนิดของการเขียน Essay และการคิด ตอบคำถาม! เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของวันนั้นได้ดีเพียงใด คำถามที่กำหนดโดยผู้เรียนเพื่อกระตุ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจการละเว้นความรู้ กิจกรรมกลุ่มของการเขียน Essay เพื่อให้กระบวนการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการของการเขียน Essay ด้วยวาจาและคำวิจารณ์เกี่ยวกับ

ประโยชน์การเขียน Essay ไม่ได้มีผู้เรียนหนึ่งคน คำจำกัดความของการเขียน Essay เพื่อส่งเสริมการเก็บรักษาและหน่วยความจำ สามารถเตรียมเอกสารหนึ่งย่อหน้าหรือหนึ่งหน้าในชั้นเรียนล่วงหน้าสำหรับคำถามที่เสนอเกี่ยวกับการอ่านหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมกับเนื้อหาล่วงหน้าของชั้นเรียน การอภิปรายออนไลน์เกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสามารถช่วยผู้เรียนวิเคราะห์และตีความเนื้อหาอธิบายความเหมือนและความแตกต่างให้ความเห็นและเมื่อตอบสนองต่อการเข้าร่วมของเพื่อนร่วมชั้นเรียน

การฝึกทักษะการคิดเชิงวิจารณ์เพิ่มเติมและพฤติกรรมมืออาชีพในการเขียน Essay วารสารสามารถส่งเสริมการสังเกตและการวิเคราะห์ สังเกตสิ่งที่พวกเขากำลังอ่านและเรียนรู้ และประมวลผลข้อมูลนั้นในรูปแบบที่ระบุเช่นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขารู้

เรียบเรียงจาก ที่มา