ความสำคัญของการเขียน Essay

ความสำคัญของการเขียน Essay

ที่มา: ความสำคัญของการเขียน Essay – Importance of Essay Writing in University Learning โดย Soheila Battaglia จาก Hearst Seattle Media, LLC; การเขียนเรียงความ 

แปลและเรียบเรียง: จิตติมา สัจนสกุล

บทความสั้นๆ นี้ จะช่วยให้ทราบถึง ความสำคัญของการเขียน Essay แม้กระทั่งก่อนที่ผู้เขียนสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหนึ่งๆได้ ผู้เขียนจะต้องเขียน Essay เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการรับสมัคร เมื่อสมัครเข้าเรียนได้แล้ว ผู้เขียนยังต้องเขียน Essay เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนในหลักสูตรต่างๆ อาจารย์มักจะมอบหมายให้ผู้เขียนเขียน Essay เพื่อวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความเข้าใจในตำราและเนื้อหาที่เรียน ตลอดจนทักษะการเขียนของผู้เขียนนั่นเอง

Essay คือ ข้อความหลายย่อหน้าที่บรรยายหรืออธิบายเรื่องหรือความคิดเห็นอย่างไรอย่างหนึ่งประกอบด้วย หัวข้อ ความนำ ตัวเรื่อง และสรุป แต่ถ้าพูดถึงองค์ประกบของ Essay จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป คำนำ มีทั้งเรื่องที่ใกล้ตัวและไกลตัว เรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน เกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อาชีพ ธรรมชาติ ประสบการณ์ การดำเนินชีวิต เป็นต้น ความนำ เป็นส่วนเริ่มต้นของ Essay นำหน้าที่นำเกริ่นเข้าสู่เนื้อเรื่องและปูพื้นฐานความเข้าใจให้แก่ผู้อ่าน ความนำควรมีใจความรวบรัดและไม่ควรซ้ำกับส่วนสรุปเพราะคำนำจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจด้วยเนื้อเรื่องของ Essay สิ่งที่ควรลีกเลี่ยงในการเขียนคำนำ ได้แก่ เริ่มต้นจากเรื่องไกลกินไป เช่น คำนำเรื่ององค์การยูเนสโก ไม่มีความจำเป็นต้องกล่าวถึงความล้มเหลวขององค์ยูเนสโก หรือบุคลากรในองค์กร ใช้คำออกตัว เช่น การกล่าวในทำนาองนี้ไม่ควรกระทำ ลงความเห็นกว้างเกินไป คำกล่าวที่เป็นความจริงในตัวเองอยู่แล้ว เนื้อเรื่องเป็นข้อความต่อจากคำนำ ทำหน้าที่ขยายใจความของคำนำให้ละเอียด ย่อหน้าเนื้อเรื่องอาจมีได้หลายย่อหน้า มากน้อยสุดแต่เนื้อเรื่อง ในการเขียน Essay โดยทั่วไปควรกำหนดจุดประสงค์ในการเขียน เพื่อช่วยให้กำหนดขอบเขตของหัวข้อ Essay ให้ชัดเจน นอกจากนี้ก่อนลงมือเขียนควรมีการวางโครงเรื่อง เพื่อช่วยให้เนื้อหา Essay มีเอกภาพไม่ออกนอกเรื่องและสามารถนำเสนอความคิดได้เป็นลำดับ ไม่สับสน สรุป เป็นข้อความย่อหน้าสุดท้ายทำหน้าที่ปิดเรื่องชี้ให้เห็นสาระสำคัญที่สุดของเรื่อง และยังทำหน้าที่สนองจุดประสงค์ของผู้เขียนให้ชัดเจน โดยมีความยาวใกล้เคียงกับคำนำ วิธีการเขียนบทสรุป ได้แก่ สังเขปความทั้งหมดที่นำเสนอในโครงเรื่องอย่างย่อให้ได้สาระสำคัญอย่างชัดเจน นำส่วนสำคัญที่สุดของตัวเรื่องมากล่าวย้ำเพื่อสะกิดในผู้อ่าน เลือกคำคมหรือคำกล่าวที่น่าเชื่อถืออื่นๆมาเป็นส่วนสรุป ฝากข้อคิดแก่ผู้อ่านเพื่อให้นำไปคิดหรือปฏิบัติเมื่อมีโอกาส ทิ้งคำถามให้ผู้อ่านใคร่ครวญต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องเสนอข้อยุติ จุดประสงค์ของการเขียน Essay มี 4 ประเภท ได้แก่ เพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านให้เชื่อถือหรือคล้อยตามแนวคิดของผู้เขียน เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้อ่าน เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน และ เพื่อส่งเสริมให้ผู้อ่านใช้ความคิดของตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ความสำคัญของการเขียน Essay

ทำให้รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ในการเขียน Essay ใดๆ ผู้เขียนจำเป็นจะต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อวิเคราะห์หัวข้อที่ได้รับมอบหมายอย่างเด็ดขาดและสะท้อนความรู้ความสามารถในการวิเคราห์ข้อมูลกระทั่งบรรลุข้อสรุป การเขียน Essay มีความท้าทายการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้ผู้เขียนกลั่นกรองข้อโต้แย้งต่างๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมักกำหนดให้อ้างอิงตำราต่างๆ โดยสร้างความหลากหลายของวรรณกรรมและข้อมูลด้วย ผู้เขียนจึงต้องสร้างความหลากหลายของมุมมองและความรู้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในหัวข้อที่เขียน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรประวัติศาสตร์จีนโบราณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาหรือวรรณคดียุคกลาง ผู้เขียนจะแสดงการเรียบเรียงเนื้อหาผ่าน Essay ที่เขียนไป ด้วยเหตุนี้ Essay จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบความรู้ผู้เขียนผ่านการประเมินข้อโต้แย้ง วิเคราะห์ และการยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง เช่นเดียวกับข้อสรุปต้องเขียนขึ้นทุกครั้งจากเนื้อหาและข้อมูลที่ครอบคลุมในการเรียนการสอน

ทำให้รู้จักเขียนโครงสร้างและจัดการเนื้อหา

การเขียน Essay อย่างดีเพื่อส่งอาจารย์ให้ได้คะแนนดีๆ นั้น จำต้องเขียนอย่างมีโครงสร้างและการจัดระเบียบอย่างถูกต้อง ด้านการความพร้อมของผู้เขียน แม้จะมีเวลาในการเขียนมาก อย่างเช่น 1-2 เดือน หรือเขียนภายในไม่กี่ชั่วโมง ผู้เขียนจะต้องแสดงความคมชัดของความคิดให้ได้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถแยกแยะระหว่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องและที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้

ทำให้เรียนรู้ “ชีวิตจริง”

คุณค่าที่ได้จากการเรียนรู้วิธีการเขียน Essay ที่ดี คือการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยมาใช้งานในชีวิตจริงนอกสถาบันการศึกษาได้ ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและการใช้การสะกดเป็นสิ่งสำคัญในรูปแบบของการ Essay ที่ดี ทั้งนี้ สามารถนำไปเป็นทักษะในการเขียนรายงานธุรกิจหรือจดหมายสำคัญได้ ทักษะเหล่านี้สอนผู้เขียนจะเป็นผู้เขียนที่ดีในแวดวงอาชีพ ในที่สุด สิ่งสำคัญของการเขียน Essay ที่ดีนั้น คือการสื่อสารกับผู้อ่านในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนอกสถาบันการศึกษา

ข้อแนะนำในการเขียน Essay ได้แก่ เนื้อความในย่อหน้าต้องเสนอความคิดที่เป็นประเด็นเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ และแต่ละย่อหน้าต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ เรียบเรียงตามลำดับความคิดเป็นเรื่องเดียวกัน การเตรียมความรู้และความคิดในการเขียน Essay จำเป็นต้องเลือกเขียน Essay ในเรื่องที่ตนเองมีความรู้และความสนใจ รวมทั้งมีข้อมูลในการเขียนมากที่สุด การเลือกใช้ถ้อยคำ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของเรื่องที่จะเขียน มีการใช้โวหารประกอบ ใช้ภาษาระดับทางการ ส่วนภาษาพูด คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ คำย่อไม่ควรนำมาใช้ในการเขียน Essay กลไกในการเขียนเกี่ยวกับการเขียนตัวสะกดการันต์ การเว้นวรรคตอน การเรียบเรียงถ้อยคำ การใช้ภาษา การเลือกสรรคำที่เหมาะสมและถูกต้อง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้งานเขียน Essay มีความงดงามและน่าติดตามอ่านจนจบ ตัวอย่างแบบทดสอบ


รับเขียน essay - allบทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ