การเขียน Essay ที่ดี แนะนำวิธีการเขียนให้ได้ผลงานคุณภาพ!

แนะนำวิธี การเขียน Essay ที่ดี

จาก “การเขียนเรียงความ (How to Write an Effective Essay

แนะนำวิธี การเขียน Essay ที่ดี: ด้วยเหตุที่เรียงความมีความยาวและความซับซ้อนมากกว่าย่อหน้าดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้เขียนต้องวางแผนการเขียนให้รัดกุม จัดแบ่งย่อหน้าให้ชัดเจนก่อนเริ่มลงมือเขียนในการเขียนเรียงความแต่ละครั้งนั้นผู้เขียนควรเตรียมตัวในการเขียนดังนี้

1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะเขียน ( topic ) แรกสุดผู้เขียนต้องคิดเกี่ยงกับหัวข้อที่จะเขียนก่อนเสมอ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนจะเขียนนั้นต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่าน

2. ค้นคว้าเพิ่มเติม การค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเขียนทุกชนิดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา เป็นต้น

3. ศึกษาลักษณะในเขียนเรียงความที่ถูกต้อง และภาษาที่ใช้ในการเขียนเรียงความต้องสละสลวย กลมกลืน ตามหลักการเขียนคือต้องการ

– เป็นเอกภาพ( unity )คือเรื่องราวที่กำลังเขียนอยู่นั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
– มีการลำดับเรื่องที่เหมาะสม ( logical order ) การเรียงประโยคต่างๆ ในแต่ละย่อหน้าเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์และความสำคัญสมเหตุสมผล
– มีความต่อเนื่องของเนื้อหา ( coherence ) ใช้คำเชื่อมที่เหมาะสมและกลมกลืน

4. วางโครงเรื่องที่เขียนเหมาะสม ( outline ) ผู้เขียนต้องวางโครงเรื่องและส่วนประกอบต่างๆ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและย่อหน้าให้ชัดเจนเพื่อการเขียนจะได้ไม่ซ้ำซ้อน โดยโครงเรื่องหลักๆ ต้องประกอบด้วย 1) คำนำ 2) เนื้อเรื่อง 3) บทสรุป

การเขียน essay

ตัวอย่างเช่นผู้เขียนเรียงความต้องการเขียนเรียงความเรื่อง Pollution (มลภาวะ) สิ่งแรกที่ผู้เขียนต้องทำคือการวางโครงเรื่องที่จะเขียนก่อน ตัวอย่างเรื่องของเรียงความเรื่อง Pollution หลังจากวางโครงเรื่องของเรียงความได้แล้วต่อปก็เป็นการใส่เนื้อหาซึ่งเป็นรายละเอียดในแต่ละหัวข้อให้เหมาะสม ก็จะได้ย่อหน้าที่มีระเบียบและเต็มไปด้วยคุณภาพออกมา นี่คือวิธีการวางโครงร่างของการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง

หลักในการเขียน Essay / Statement of Purpose ที่ดี

1. มีพื้นฐานความรู้การเขียนภาษาอังกฤษดีเพียงพอ — ข้อนี้อาจทำให้ท้อใจสักหน่อย แต่ควรจะนำขึ้นมาเป็นข้อแรกเลยว่า หากไม่มั่นใจว่าตนเองมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีเพียงพอแล้ว ขอแนะนำว่าอย่า เสี่ยงทำเองทั้งหมดดีกว่า เพราะไอ้ที่เราว่าดี คนอื่นอ่านไม่ออก ไอ้ที่เราว่าเจ๋ง ฝรั่งอ่านแล้วส่ายหน้าก็ เยอะ ถ้าไม่มั่นใจจริงๆ อย่างน้อยควรให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ แก้ไข ก่อนส่งออกไป

2. ใช้หลักในการเขียน — แม้ว่าภาษาจะเป็นเรื่องของศิลป์ ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ส่วนมากแล้ว การเขียน Essay / การเขียน Statement of Purpose ให้ดี ต้องมีหลักการเขียน ลำดับเนื้อหา การจับประเด็น ทุกอย่างตามหลักการ ห้ามเขียนสะเปะสะปะ ตามอารมณ์โดยเด็ดขาด

ส่วนมากแล้ว Essay หรือ Statement of Purpose แต่ละชิ้นจะมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะนำไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ใด ต้องมีความสมบูรณ์ให้มากที่สุด

Writing a good essay is not easy but not too difficult. In this part you can see steps of writing an essay, samples of essay writing that help you improve your writing skills.