การเขียน Essay ที่ดี

การเขียน Essay ที่ดี นั้นสำคัญไฉน?การเขียน Essay ที่ดี

การเขียน Essay ที่ดี โดย Lauren Bradshaw และ Mike Lesczinski

แปล-เรียบเรียง โดย ทีมนักเขียน HW

“การเขียน Essay ที่ดี เหมือนกับการศึกษาจิตวิญญาณของตัวคุณเอง”

เคยรู้สึกไหมว่าทำไมอาจารย์มักจะสั่งให้เขียน Essay มากมาย ทำไมอาจารย์ไม่ให้เราตอบคำถามด้วยการนำเสนอทั่ว ๆ ไป เอาล่ะครับ ตอบได้ไม่ยากเลย เพราะการเขียน Essay ที่ดี ทำให้คุณได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกเกี่ยวกับตนเองในแง่ตรรกะมากขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาทักษะการเขียน คลังคำศัพท์ ตลอดจนสไตล์การเขียนที่ดีนั่นเอง ทว่า ทั้งหมดที่ไม่ใช่กิจกรรมนำเสนอปากเปล่า การเขียน Essay แบบง่าย ๆ ทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นนักเขียนที่สร้างสรรค์ หรือนักคิดเชิงตรรกะ และ อื่น ๆ ได้

การเขียนช่วยพัฒนาคุณได้ในหลาย ๆ ด้าน ถ้าเรามองลึก ๆ จะพบว่ามีหลาย ๆ งานที่จำเป็นต้องเขียน Essay อาทิ Term Paper งานวิจัย งานหลักสูตร การบ้านต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ เอกสารค้นคว้าศึกษาอิสระ ฯลฯ

งานทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ทักษะการเขียนที่ดี ซึ่งล้วนพัฒนาได้โดยการเขียน Essay ง่าย ๆ และการฝึกซ้อมเขียนมาก ๆ อีกแง่มุมที่สำคัญเกี่ยวกับการเขียน Essay ที่ดีก็คือ การอ้างอิง คุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือ APA อะไรคือ MLA ถ้าไม่ ก็แปลได้ว่าคุณนั้นยังเคยเขียน Essay เลยในชีวิต APA กับ และ MLA เป็นคู่มือสองฉบับที่ช่วยให้คุณสามารถอ้างอิงเอกสารที่นำมาใช้ในการเขียน Essay ที่ดี ซึ่งการโจรกรรมทางวิชาการ/ การคัดลอกผลงาน/ การขโมยความคิดของคนอื่น (Plagiarism) เป็นความผิดที่รุนแรงมาก ถ้าคุณไม่ได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ใช้อย่างถูกต้องทั้งหมด คุณจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ขโมยความคิดและทำลายชื่อเสียงของตนเอง

การอ้างอิงและการใส่แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียน Essay ที่ดี มีบทบาทสำคัญมาก คุณจะต้องเรียนรู้การอ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การอ้างอิงเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น ในงานเขียนทุกชิ้นจะมีการใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบใดแบบหนึ่ง อาทิ MLA หรือ APA หรือแม้กระทั่ง Harvard, Chicago, Turabian เป็นต้น เมื่อคุณเขียน Essay คุณจะพัฒนาความคิดเชิงตรรกะของคุณในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหลังจากที่คุณได้พัฒนารูปแบบการเขียนของคุณเองแล้ว คุณจะได้พัฒนาแนวความคิดบางอย่างอย่างแน่นอน

“อากาศที่บอบบาง พัดผ่านทุ่งหญ้า โปกโบยนำกลิ่นของพายแอปเปิ้ลอบใหม่ ๆ ที่แขวนบริเวณนั้น ก่อนที่จะร่วงลงตามกระแสลม”

การเขียน Essay ที่ดี เป็นการการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู้ผู้อื่นโดยใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด การเขียน Essay เป็นวิธีการสื่อสารที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกลการถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิดการเขียน Essay ที่ดี เป็นเหมือนการวาดภาพเพื่อหลบหนีจากความเป็นจริง และพาคุณไปทุกที่ที่คุณอยากไป ห่างจากที่ทำงาน ไปสู่ที่หลบภัยที่คุณสามารถเป็นสิ่งที่คุณต้องการเป็น ไปเที่ยวรอบโลก สร้างอารมณ์ความรู้สึก ศึกษาตนเองในหัวข้อที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นวิธีที่เราสามารถแสดงว่าเราดูแลผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดของการให้กำลังใจ ความเห็นใจ หรือแสดงความยินดี เขียนเรื่องราวของชีวิตของเราเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้าใจว่าเราเป็นใคร เกี่ยวกับที่ที่เรายืน และที่เราโตขึ้น การเขียนสามารถทำให้เรื่องราวต่าง ๆ น่าหลงใหลได้ชั่วขณะหนึ่ง

นอกจากนั้นการเขียน Essay ยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน เนื่องจากหลักการเขียน Essay เป็นทักษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และป้องกันความผิดพลาด ดังนั้น คุณจึงจำเป็นต้องใช้หลักในการเขียน Essay คือ มีความถูกต้อง คือ ข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ

มีความชัดเจน คือ ใช้คำที่มีความหมายชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยคำสำนวน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์ มีความกระชับและเรียบง่าย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำธรรมดาเข้าใจง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อให้ได้ใจความชัดเจน กระชับ ไม่ทำให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย มีความประทับใจ โดยการใช้คำให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทับใจ มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ชวนติดตามให้อ่าน มีความไพเราะทางภาษา คือ ใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีตทั้งสำนวนภาษาและลักษณะเนื้อหา อ่านแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน มีความรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิดความรู้และทัศนคติอันเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น นอกจากหลักการเขียน Essay ที่จำเป็นต่อการเขียนแล้ว สิ่งที่มีความจำเป็นอีกประการหนึ่งคือกระบวกการคิดกับกระบวนการเขียน Essay ที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับหลักการเขียน เพื่อที่จะทำให้สามารถเขียน Essay ได้ดียิ่งขึ้น

งานเขียน Essay ที่ดี ที่คุณเขียนออกมา โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง มีความทันสมัย มีรูปแบบปกที่สดงาม ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด ก็ย่อมมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน อีกทั้งยังมีความสำคัญ ต่อประเทศชาติและตนเอง ความสำคัญของงานเขียน ได้แก่ งานเขียนมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ช่วยให้มีหนังสือประเภทต่าง ๆ ออกมาขายและอยู่ในห้องสมุดตามสถาบันต่าง ๆ กันอย่างมากมาย อีกทั้งหนังสือบางเล่มยังสามารถใช้เป็นแหล่งที่มาในการอ้างอิงในการทำผลงาน การทำรายงาน การค้นคว้าของนักศึกษา นิสิต นักศึกษา อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนตามสถาบันต่าง ๆ ช่วยให้ประเทศชาติเจริญ ประเทศใดมีหนังสือมาก คนในประเทศนั้นมักเป็นคนที่มีความรู้ มีการศึกษา แต่ตรงกันข้าม ประเทศที่ไม่พัฒนา ล้าหลัง มักมีหนังสือเป็นจำนวนที่น้อยมาก ทำให้ประชาชนขาดอาหารสมองในการบริโภค เมื่อคนไม่มีความคิด สติปัญญา ความฉลาด ก็ส่งผลไปยังเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมประเทศนั้น

งานเขียนมีประโยชน์ต่อตนเอง ช่วยเป็นเครื่องมือในการทดสอบความสามารถ ความคิดของตนเอง งานเขียนเป็นงานที่ต้องใช้ความคิด ความรู้ หากขาดซึ่งความคิด ความรู้ ถึงแม้จะมีข้อมูลมากสักเพียงใด ผู้เขียนก็คงไม่สามารถผลิตผลงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้อ่านได้ การผลิตงานเขียน ออกมาจึงเป็นการวัดความรู้ ความสามารถ และความคิดของผู้เขียนเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า งานเขียนยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เขียนเกิดความรู้ ในเรื่องที่เขียนมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน ช่วยเป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของผู้เขียน

งานเขียนที่ผู้เขียน เขียนออกมา มักเป็นสิ่งที่คงอยู่แม้ตัวผู้เขียนจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้ว แต่ผลงานเขียนก็ยังคงเป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจ และเป็นหลักฐานอย่างดี เมื่อลูกหลานได้มีโอกาสเห็นก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี ช่วยในการเป็นรายได้หาเลี้ยงชีพ งานเขียนยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ โดยการขายหนังสือ บางคนมีรายได้จากการขายหนังสือจนร่ำรวย ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในการที่จะร่ำรวยได้จากงานเขียน เช่น การตลาดดี , ผลงานเขียนดี , นักเขียนเป็นคนมีชื่อเสียง ฯลฯ ช่วยในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ไม่ว่าเราจะทำงานอาชีพอะไร หากว่า ท่านมีความสามารถในการเขียน ท่านก็จะได้รับความก้าวหน้า เช่น เป็นครู เป็นอาจารย์ ก็มักจะต้องเขียนหนังสือ เขียนเอกสาร เพื่อขอตำแหน่ง หรือ เป็นพนักงานบริษัท หากมีความสามารถทางด้านการเขียน ก็จะถูกเจ้านายเรียกใช้เพื่อให้เขียนรายงาน เขียนโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

ช่วยให้เป็นคนมีชื่อเสียง คนดัง และทำให้คนอยากรู้จัก หากว่างานเขียนของท่านเป็นที่ยอมรับของผู้อ่าน ท่านก็จะมีคนอยากจะรู้จักท่านมากขึ้น สื่อมวลชนบางแห่งก็อาจจะนำท่านไปสัมภาษณ์ออกสื่อต่าง ๆ ช่วยในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลาย ๆ ท่านใช้เวลาหรือเสียเวลาไปกับสิ่งต่าง ๆ แต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด การเขียนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะมีนักเขียนดังๆ เขียนต้นฉบับ ขณะรอรับประทานอาหาร แล้วนำมารวบรวมเรียบเรียงจนเป็นผลงานหนังสือออกมาได้เป็นเล่ม ๆ ดังนั้น เมื่อเราได้ทราบความสำคัญของงานเขียนแล้ว ขอให้คุณเขียนเยอะ ๆ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและตัวของเราเอง

Essay คือ “การสื่อสารที่มีวิธีการที่ซับซ้อน”

นับเป็นการสื่อสารที่มีวิธีการที่ซับซ้อนกว่าทักษะอื่น เพราะผู้ที่สามารถฟัง พูดอ่าน ได้ดีจึงจะช่วยให้สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาทางการเขียน Essay เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ ทักษะการเขียนจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายที่คงทนถาวรเป็นหลักฐานที่ดีกว่าทักษะอื่น ฉะนั้นคุณจึงต้องพยายามเขียนคำให้ถูกต้อง ใช้ภาษาที่ถูกต้องเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพ ในการเขียน Essay นอกจากต้องคำนึงถึงเนื้อความตามวัตถุประสงค์ สำนวนที่สละสลวยถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการสะกดคำด้วย เพราะการเขียน Essay โดยสะกดคำที่ถูกต้องนอกจากจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วแล้วยังช่วยให้ผู้เขียนเกิดความมั่นใจในตนเองทุกครั้งที่เขียน

ปัจจุบันพบว่ามีนักศึกษาจำนวนหนึ่งมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน Essay ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสมองซีกซ้ายบกพร่อง หรือมีความยากลำบากในการจัดกระทำข้อมูล นักศึกษาจะแสดงพฤติกรรมด้านการอ่าน ดังนี้ อ่านช้า อ่านเสียงผิดเพี้ยน ประสมคำไม่ได้ จำรายละเอียดของคำไม่ได้ อ่านข้ามคำที่อ่านไม่ได้ อ่านตกหล่น หรืออ่านเพิ่มคำ อ่านเสียงดังอ้อมแอ้มอยู่ในลำคอ แทนที่คำที่อ่านไม่ออกด้วยคำอื่น อ่านตะกุกตะกัก ต้องสะกดไปด้วยระหว่างที่อ่าน อ่านกลับคำ สับสนมาตราตัวสะกดต่าง ๆ อ่านคำควบกล้ำไม่ได้ สับสนเสียงสระโดยเฉพาะสระประสม สระลดรูป ขาดสมาธิในการเรียน ด้านการเขียน Essay นักศึกษาจะเขียนช้า เขียนตัวอักษรกลับหลัง เขียน Essay แล้วอ่านไม่รู้เรื่อง เขียนเพิ่มหรืออาจเขียนตกหล่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้นักศึกษาเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน ถึงแม้นักศึกษาจะมีระดับสติปัญญาเหมือนนักศึกษาปกติอื่น ๆ ก็ตาม แต่หากนักศึกษากลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ


การเขียน Essay ที่ดี 01บทความโดย ทีมนักเขียน HW
รับเขียน Essay & Academic Writing
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี