การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียน Essay (Referencing)

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้เขียน Essay

ดูวิธี การใส่ REFERENCE โดยใช้ MICROSOFT WORD อย่างถูกต้อง

ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้จะประกอบไปด้วย:

1. การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) คืออะไร? และทำไมถึงมีความสำคัญต่อการเขียน Essay?
2. การแทรกอ้างอิงลงในเนื้อหาของ essay
3. การใช้ direct quotes อย่างถูกต้อง
4. การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอ้างอิงแล้ว

การอ้างอิง-01การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) อย่างถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเขียนเนื้อหา เพราะเป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของเนื้อหาของแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณอาจหยิบเอามาใช้ในงานเขียนของคุณ ทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจและความคุ้นเคยของคุณที่มีต่อแหล่งข้อมูลเหล่านั้นด้วย นักศึกษาหลายๆ คน ยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และอาจยังไม่รู้วิธีการสร้างความสมดุลระหว่างการค้นคว้าหาข้อมูลและการใช้ความคิดของตนเอง (using own ideas) การเรียนรู้เกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการเขียนเนื้อหาวิชาการ และยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิด plagiarism อย่างไม่ตั้งใจได้

แล้วมหาวิทยาลัยเกี่ยวอะไรใน การอ้างอิง?

มหาวิทยาลัยต่างๆ มักจะกำหนดการใช้รูปแบบ (Style) ของการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) ที่แตกต่างกันไป การตรวจสอบก่อนว่ามหาวิทยาลัยที่คุณนั้นต้องการให้ใช้รูปแบบไหนถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ในบทความนี้เราใช้การอ้างอิงแบบ Harvard ซึ่งเป็นการอ้างอิงรูปแบบที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด นอกจากนี้ควรค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงรูปแบบต่างๆ จากคู่มือหรืออินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตามจะขอแนะนำให้ใช้การอ้างอิงที่สอดคล้องกับรูปแบบ (Style) ที่คุณรู้จัก

การอ้างอิง-02การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) คืออะไร? และทำไมถึงมีความสำคัญต่อการเขียน Essay?
การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay นั้นเป็นวิธีที่ใช้สร้างกิตติกรรมประกาศให้แก่หนังสือ เอกสาร และแหล่งที่มาของเนื้อหาอื่นๆ ทั้งในแบบที่เผยแพร่ในระบบออนไลน์ และแบบที่ได้รับการตีพิมพ์ ที่คุณได้ใช้ขณะค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเขียน Essay หรือรายงานของคุณ กิตติกรรมประกาศนี้จะทำอยู่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการแสดงในเนื้อหางาน ครั้งที่สองเป็นการอ้างอิงในส่วนท้ายของงาน หรือรายการบรรณานุกรม

การสร้างกิตติกรรมประกาศให้แก่แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเขียน Essay และจะมีรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับลักษณะการอ้างอิงในเนื้อหาอื่นๆ ที่นำมาใช้ เนื้อหาวิชาการเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่าการเขียน Essay ของคุณเป็นเนื้อหาที่สำคัญที่ใช้ประกอบการเรียนในมหาวิทยาลัย การอ้างอิงแสดง “ช่วง” และ “ธรรมชาติ” ของแหล่งที่มาของเนื้อหา การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของเนื้อหานั้นควรให้รายละเอียดเพียงพอที่จะช่วยให้ทุกๆ คนที่อ่านบทความของคุณสามารถการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของการนำเสนอเนื้อหาของคุณ คุณอาจเสียคะแนนหากว่าคุณระบุแหล่งที่มาของข้อมูลแบบแย่ๆ ไป ความล้มเหลวในการให้ที่มาของแหล่งข้อมูล และการสอดแทรกความคิดเห็นและข้อมูลของคุณไปมากกว่าส่วนอื่นๆ อาจจะถือเป็นการขโมยความคิด (plagiarism) การเขียน Essay เกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐานเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างข้อโต้แย้งของคุณ ทั้งยังเป็นการแสดงความหลากหลายด้านเรื้อหาที่คุณนำมาเขียน และยังแสดงถึงความเข้าใจในสิ่งที่คุณได้อ่านและตีความ รวมถึงการแสดงความสัมพันธ์กับคำถาม Essay ที่คุณกำลังตอบ และให้การโต้แย้ง

การแทรกอ้างอิงลงในเนื้อหาของ Essay

ขณะเขียน Essay หากคุณใช้หรืออ้างถึงความคิดหรือเนื้อหาใดๆ ในข้อมูลอื่นๆ คุณจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งเรียกในภาษาอังกฤษว่า Citation วิธีการอ้างอิงที่ควรใช้ ประกอบด้วย:

Direct quotes
Paraphrases
การอ้างอิงความคิดของคนอื่นๆ
การอภิปรายและการวิเคราะห์ความคิดของนักเขียนท่านอื่น

ในการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) แบบ Harvard นั้น โปรดสังเกตลักษณะอ้างอิงในเนื้อความของ Essay (นามสกุลของเจ้าของเนื้อหา, ปีที่จัดทำเนื้อหา, หน้าที่นำเนื้อหามาใช้ – กรณีที่ต้องระบุ) และเพิ่มรายละเอียดของข้อความในบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิง ตามตัวอย่างที่ดังต่อไปนี้:

1) Smith (2005) proposed a three stage model of memory.
2) A three stage model of memory has been proposed (Smith, 2005).

หากมีเจ้าของเนื้อหามากกว่า 12 คน ให้ใส่นามสกุลทั้งหมดในการกล่าวถึงครั้งแรก (Shahabudin, Reid & Taylor, 2007) หากมีเจ้าของเนื้อหามากกว่า 2 คน ให้ระบุ “et al.” เช่น (Shahabudin et al., 2007).)

การใช้ direct quotes อย่างถูกต้อง

ในวัฒนธรรมด้านวิชาการในสหราชอาณาจักรนั้น มีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ การใช้ direct quotes อย่างถูกต้อง แพร่หลายพอสมควร เพราะที่จริงแล้วในเนื้องานควรเป็นคำพูดของผู้เขียนโดยใช้การอ้างอิงจากงานของคนอื่นจากการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนหรือตอบโต้ แต่หากต้องใช้ direct quotes ควรใส่ไว้เป็นช่วงสั้นๆ

ตัวอย่างเช่น …
Turner (2007, 14) suggests that you should work ‘better not longer’.

การอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอ้างอิงแล้ว

หากเจ้าของเนื้อหาของหนังสือหรือบทความ (เจ้าของเนื้อหา A) อ้างอิงถึงเนื้อหาของเจ้าของอีกคนหนึ่ง (เจ้าของเนื้อหา B) คุณจะต้องติดตามการอ้างอิงไปยังเจ้าของเนื้อหา B

ตัวอย่างเช่น …
It has been suggested that redintegration is sensitive to item length and familiarity (Brown and Hume, 1995, การอ้างอิงd in Turner, 2000, 460).

ทุกการอ้างอิงที่ปรากฏในเนื้อหา Essay ของคุณ จะต้องถูกรวมอยู่ในการอ้างอิงส่วนท้ายสุด หรือบรรณานุกรม ในตอนท้ายของ Essay จะต้องเรียงลำดับตัวอักษรอย่างระมัดระวังให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือจะต้องทำให้เกิดความสอดคล้องหากมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของเนื้อหาที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย อาทิ จากทีวีหรือรายการวิทยุ

ที่มา
University of Reading, 2007. Using references in your work. [ออนไลน์] Available at: http://www.reading.ac.uk/internal/studyadvice/StudyResources/Reading/sta-references.aspx [เข้าถึงเมื่อ 12 กันยายน 2015]

สั่งทำ Essay คลิ๊กที่นี่

⚠️ พวกเราทุกคนที่ HW มีความเป็นห่วงคุณลูกค้าอย่างยิ่ง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus Disease (COVID-19) จึงขอให้คุณลูกค้าดูแลสุขภาพเสมอและป้องกันตนเองให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสดังกล่าวครับ 
ติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19