Month: September 2015

การอ้างอิง

การอ้างอิง แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้เขียน Essay ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Citation/ Reference) ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้จะประกอบไปด้วย: 1. การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Citation/ Reference) คืออะไร? และทำไมถึงมีความสำคัญต่อการเขียน Essay? 2. การแทรกอ้างอิงลงในเนื้อหาของ Essay 3. การใช้ Direct Quotes อย่างถูกต้อง 4. …