Month: September 2015

การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียน Essay (Referencing)

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้เขียน Essay ดูวิธี การใส่ REFERENCE โดยใช้ MICROSOFT WORD อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้จะประกอบไปด้วย: 1. การระบุแหล่งที่มาของข้อมูลใน Essay หรือ การอ้างอิง (Referencing) คืออะไร? และทำไมถึงมีความสำคัญต่อการเขียน Essay? 2. การแทรกอ้างอิงลงในเนื้อหาของ essay 3. การใช้ direct …