Month: April 2015

Plagiarism คืออะไรกันแน่?

การโจรกรรมทางวิชาการ หรือ Plagiarism คืออะไร นิยามคำว่า “Plagiarism” Plagiarism คืออะไร? — การโจรกรรมทางวิชาการ — การคัดลอกผลงาน หรือ ขโมยความคิดของคนอื่น โดยไม่อ้างอิงให้ถูกต้อง การกระทำที่เข้าข่าย Plagiarism ได้แก่ การคัดลอกข้อความ หรือ ความคิดของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง หรือ ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในแหล่งที่มาของข้อความที่นำไปใช้ ไม่ใช้เครื่องหมาย “…” เพื่อแสดงว่าคัดลอกมา ฯลฯ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้คือ (1) ระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว …

การเขียน Admission Essay

การเขียน Admission Essay ที่ดีที่สุด มีวิธีเขียนอย่างไร? ที่มา การเขียน Admission Essay  การเขียน Admission Essay นั้นมีความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเรียงความ (Admission Essay) ซึ่งคณะกรรมการผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อต้องได้อ่านทุกคน ผมขอแนะนำว่าให้เริ่มเขียนแต่เนิ่นๆ เพราะจะช่วยให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นด้วย อย่างน้อยที่สุด ควรจะเลือกหัวข้อที่จะเขียน และตั้งเวลาไว้เลยว่าเขียนเป็นเดือนแน่ อีกอย่างคือ อย่าลืมว่าคณะกรรมการแต่ละท่านไม่ได้พิจารณาเรียงความของเราเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นในควรจะเขียนเรียงความให้ได้เนื้อหาสาระมากที่สุด ไม่ใช่เขียนให้ได้คำมากที่สุด การเขียน Admission Essay …

การเขียน Essay คือ อะไร?

การเขียน Essay คือ อะไร? หาคำตอบกันได้ที่นี่! Essay คือ อะไร? ก่อนจะไปดูกันว่า การเขียน Essay คือ อะไรนั้น เรามาทราบกันก่อนนะครับ ว่า “Essay” คำๆ นี้ แท้จริงแล้วหมายความว่าอะไร — จากข้อมูลของ Oxford Languages Research Programme โดย Oxford University ระบุว่า …

การเขียน Descriptive Paragraphs

การเขียนแบบบรรยายลักษณะ (Descriptive Paragraphs) โดย ผศ. นพรัตน์ ธนานุรักษากุล ที่มา การเขียนอนุเฉทตอนที่ 2 การเขียนประเภทบรรยาย (descriptive paragraphs) ที่จะต้องใช้ในการเขียน Descriptive Essay เป็นงานเขียนที่ไม่ยากและหลายคนพบว่างานเขียนชนิดนี้ง่ายมาก โดยเฉพาะคนที่มีจินตนาการดี และสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของงานเขียนได้ ซึ่งอาจบรรยายลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือแม้แต่ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้สัมผัสมา ฉะนั้น งานเขียนบรรยายที่ดีต้องทำให้ผู้อ่านสามารถเกิดจินตนาการ และวาดภาพตามคำบรรยายในขณะที่อ่านได้ งานเขียนที่นำเสนอเป็นตัวอย่างมีทั้งหมด …

การเขียน Essay ที่ดี แนะนำวิธีการเขียนให้ได้ผลงานคุณภาพ!

แนะนำวิธี การเขียน Essay ที่ดี จาก “การเขียนเรียงความ (How to Write an Effective Essay” แนะนำวิธี การเขียน Essay ที่ดี: ด้วยเหตุที่เรียงความมีความยาวและความซับซ้อนมากกว่าย่อหน้าดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้เขียนต้องวางแผนการเขียนให้รัดกุม จัดแบ่งย่อหน้าให้ชัดเจนก่อนเริ่มลงมือเขียนในการเขียนเรียงความแต่ละครั้งนั้นผู้เขียนควรเตรียมตัวในการเขียนดังนี้ 1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะเขียน ( topic ) แรกสุดผู้เขียนต้องคิดเกี่ยงกับหัวข้อที่จะเขียนก่อนเสมอ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนจะเขียนนั้นต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่าน 2. ค้นคว้าเพิ่มเติม การค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเขียนทุกชนิดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง สังคม …