Month: April 2015

Plagiarism คืออะไรกันแน่?

การโจรกรรมทางวิชาการ หรือ Plagiarism คืออะไร นิยามการโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ที่มา การโจรกรรม Plagiarism Plagiarism คืออะไร? การโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism) นิยาม คือ การคัดลอกผลงานหรือขโมยคามคิดของคนอื่น โดยไม่อ้างอิงให้ถูกต้อง การกระทำที่เข้าข่าย Plagiarism ศึกษาได้จากเว็บไซต์ plagiarism.org เช่น การคัดลอกข้อความ หรือ ความคิดของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิง หรือ ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในแหล่งที่มาของข้อความที่นำไปใช้ ไม่ใช้เครื่องหมาย “…” เพื่อแสดงว่าคัดลอกมาฯลฯ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้คือ …

การเขียน Admission Essay

การเขียน Admission Essay ที่ดีที่สุด มีวิธีเขียนอย่างไร? ที่มา การเขียน Admission Essay  การเขียน Admission Essay นั้นมีความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเรียงความ (Admission Essay) ซึ่งคณะกรรมการผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อต้องได้อ่านทุกคน ผมขอแนะนำว่าให้เริ่มเขียนแต่เนิ่นๆ เพราะจะช่วยให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นด้วย อย่างน้อยที่สุด ควรจะเลือกหัวข้อที่จะเขียน และตั้งเวลาไว้เลยว่าเขียนเป็นเดือนแน่ อีกอย่างคือ อย่าลืมว่าคณะกรรมการแต่ละท่านไม่ได้พิจารณาเรียงความของเราเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นในควรจะเขียนเรียงความให้ได้เนื้อหาสาระมากที่สุด ไม่ใช่เขียนให้ได้คำมากที่สุด การเขียน Admission Essay …

การเขียน Essay คือ อะไร

การเขียน Essay คือ อะไร? Expository or Persuasive? ที่มา รูปแบบการเขียน การเขียน Essay คือ การเขียนอธิบาย (Expository) เป็นข้อเขียนที่อธิบายหรือบอกถึงสารสนเทศ ประกอบด้วย 1) เรียงความเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (Compare-contrast essay) เป็นข้อเขียนที่แสดงถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างสิ่งสองสิ่ง 2) เรียงความเกี่ยวกับวิธีการ (How-to essay) เป็นข้อเขียนที่บอกผู้อ่านถึงวิธีการทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 3) เรียงความที่เป็นสารสนเทศ (Information essay) …

การเขียน Descriptive Paragraphs

การเขียนแบบบรรยายลักษณะ โดย ผศ. นพรัตน์ ธนานุรักษากุล ที่มา การเขียนอนุเฉทตอนที่ 2 การเขียนประเภทบรรยาย (descriptive paragraphs) ที่จะต้องใช้ในการเขียน Descriptive Essay เป็นงานเขียนที่ไม่ยากและหลายคนพบว่างานเขียนชนิดนี้ง่ายมาก โดยเฉพาะคนที่มีจินตนาการดี และสามารถถ่ายทอดออกมาในรูปของงานเขียนได้ ซึ่งอาจบรรยายลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือแม้แต่ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้สัมผัสมา ฉะนั้น งานเขียนบรรยายที่ดีต้องทำให้ผู้อ่านสามารถเกิดจินตนาการ และวาดภาพตามคำบรรยายในขณะที่อ่านได้ งานเขียนที่นำเสนอเป็นตัวอย่างมีทั้งหมด 4 คน …

การเขียน Essay ที่ดี แนะนำวิธีการเขียนให้ได้ผลงานคุณภาพ!

แนะนำวิธี การเขียน Essay ที่ดี จาก “การเขียนเรียงความ (How to Write an Effective Essay” แนะนำวิธี การเขียน Essay ที่ดี: ด้วยเหตุที่เรียงความมีความยาวและความซับซ้อนมากกว่าย่อหน้าดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้เขียนต้องวางแผนการเขียนให้รัดกุม จัดแบ่งย่อหน้าให้ชัดเจนก่อนเริ่มลงมือเขียนในการเขียนเรียงความแต่ละครั้งนั้นผู้เขียนควรเตรียมตัวในการเขียนดังนี้ 1. กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะเขียน ( topic ) แรกสุดผู้เขียนต้องคิดเกี่ยงกับหัวข้อที่จะเขียนก่อนเสมอ โดยหัวข้อที่ผู้เขียนจะเขียนนั้นต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่าน 2. ค้นคว้าเพิ่มเติม การค้นคว้าเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเขียนทุกชนิดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง สังคม …