ประเภท Essay

ประเภท Essay พอกันที! ความสับสน

ที่มา: Types of Essays (ประเภท Essay)

ประเภท Essayการเขียน Essay ประกอบด้วยประเภท Essay ในรูปแบบการเขียนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการศึกษา การเขียน Essay นั้น อาจเป็นการบ้านที่ครู หรืออาจารย์ที่โรงเรียนมอบหมายให้ทำ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบมาตรฐาน หรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายขณะเรียนระดับมหาวิทยาลัย โดยขณะสอบเขียน Essay การเลือกประเภท Essay ที่ถูกต้องจะเป็นกุญแจสำคัญในการเขียนหัวข้อคำถามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เนื้อหาชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังพบว่านักศึกษายังคงมีความสับสนเกี่ยวกับประเภท Essay

ประเภท Essay นั้นมีมากมายเหลือเกิน ดังนั้นนักศึกษาจึงอาจเกิดความสับสนได้ง่าย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมากมายหลายประเภท Essay ก็ย่อมจัดประเภทงานได้เป็นประเภทใหญ่ๆ โดยมี 4 ประเภทหลักของการเขียน Essay ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันเด่นชัด ทั้งนี้ 4 ประเภทหลักของการเขียน Essay นั้นช่วยเน้นความแตกต่างระหว่างแต่ละประเภท Essay จะช่วยในการกำหนดเป้าหมายการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว การเขียนอธิบายเกี่ยวกับบางสิ่ง การเขียนอธิบายปัญหา หรือการเขียนโน้มน้าวให้ผู้อ่านยอมรับมุมมอง ประเภท Essay ทั้ง 4 ประเภทนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเขียนดังต่อไปนี้:

1. Narrative Essay: เล่าเรื่องราว

ในการเขียนประเภท Essay แบบ Narrative Essay นั้น ผู้เขียนจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์จริงของชีวิต แม้การบอกเล่าเรื่องราวอาจฟังดูเป็นเรื่องที่สามารถทำได้โดยง่าย แต่ว่า Narrative Essay ท้าทายให้ผู้เขียนคิดและเขียนเกี่ยวกับตัวเอง เมื่อได้รับมอบหมายให้เขียนประเภท Essay แบบ Narrative Essay ผู้เขียนควรพยายามสร้างความเกี่ยวข้องกับผู้อ่านโดยการเขียนเรื่องราวให้ชัดเจน ให้สดใส ที่สุดเท่าที่ทำได้ Narrative Essay เล่าเรื่องที่ผู้เขียนเป็นผู้ประสบเหตุนั้นๆ โดยตรง ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้อ่าน ทั้งนี้ คำว่า “ฉัน” (ในฐานะผู้เล่าเรื่อง) เป็นประโยคให้ผู้อ่านรู้สึกได้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่ตนกำลังอ่าน Narrative Essay ที่ดีช่วยสร้างข้อสรุปและช่วยสร้างงานเขียนส่วนบุคคลที่น่าอ่าน

ตัวอย่าง Narrative Essay:

“Gaining some new useful knowledge can be a frightening background. One of the hardest things I’ve ever needed to do was figure out how to swim. I was constantly perplexed of the water, yet I chose that swimming was an essential aptitude that I ought to learn. I likewise thought it would be great practice and help me to end up physically more grounded. What I didn’t understand was that figuring out how to swim would likewise make me a more sure individual.

New circumstances dependably make me somewhat anxious, and my first swimming lesson was no exemption. After I changed into my swimming outfit in the locker room, I stood meekly by the side of the pool sitting tight for the instructor and different understudies to appear. Following a few minutes the educator came over. She grinned and presented herself, and two more understudies went along with us. In spite of the fact that they were both more seasoned than me, they didn’t appear to be humiliated about not knowing how to swim. I started to feel more quiet.”

2. Descriptive Essay: บรรยายภาพ

Descriptive Essay นั้นเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกับ Narrative Essay ด้วยเหตุที่ว่า Descriptive Essay สร้างภาพที่สื่อความหมายกับคำ ผู้เขียนอาจได้รับมอบหมายให้เขียนอธิบายผู้คน สถานที่ วัตถุ หรือแม้กระทั่งความทรงจำหรือเรื่องราวสำคัญใดๆ อย่างไรก็ตาม การเขียน ประเภท Essay แบบ Descriptive Essay ไม่ได้มุ่งสร้างคำอธิบายของสิ่งที่กำลังเขียน Descriptive Essay มุ่งมั่นที่จะสื่อความหมายลึกผ่านคำอธิบาย ผู้เขียนควรแสดงให้เห็น ไม่ใช้บอกให้รู้ ซึ่งควรแสดงให้เหตุภาพของสิ่งที่ตนเองเขียนผ่านการใช้คำที่มีสีสัน ผ่านรายละเอียดทางประสาทสัมผัส Descriptive Essay ที่ดีที่สุดสร้างพรรณนาอุทธรณ์ต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่าน โดยมักจะส่งผลทางอารมณ์สูง

ตัวอย่าง Descriptive Essay:

The old wall stands weathered and tired. It has been holding steers in the field since the time that the agriculturist put it up. The bovines have once in a while attempted to get through, yet they have lost their fights; just the little yearlings have possessed the capacity to crush under the wall.

The posts stand spoiled and exhausted; they are lined up in a sporadic request. The spaces between are not generally equivalent and their statures vary extraordinarily. Some have pulled free from their gaps, and they are held up just by the line of security fencing that sticks to their cover up. The line of wall looks much like a parade of exhausted, beaten officers who have been vanquished in fight and are covering up for their final gasp of honor before they are shot and slaughtered.

In a few spots going back and forth the spiked metal has been removed or bowed of shape. In any case, neither the downpour and rust nor the cows’ wrath has made the wire quiet or perilous. Sharp, erect sticks still demonstrate their notice of force; ordinarily they have gone about as an impetus between the bovines and their infuriated feelings.

Despite the fact that the wall is old and recorded, it won’t keep going long on the grounds that there is another proprietor. He is a man of influence and riches who has huge arrangements, a man too high to administer to the cows or the dirt, a man whose exclusive dream is wealth.

3. Expository Essay: ชี้แจงข้อเท็จจริง

ประเภท Essay แบบ Expository Essay นั้นเป็นการชี้แจงข้อมูล นำเสนอการวิเคราะห์สมดุลของหัวข้อ และเขียนอธิบายหรือกำหนดหัวข้อโดยใช้ข้อเท็จจริง สถิติ และการยกตัวอย่าง การเขียนประเภท Essay แบบ Expository Essay นั้น ยังมีประเภทย่อยได้อีกมากมาย อาทิ การเปรียบเทียบ สาเหตุและผล การชี้แจงวิธีการ หรือกระบวนการ Expository Essay ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงใดๆ บนพื้นฐานข้อเท็จจริงโดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนบุคคล ผู้เขียนจะไม่เปิดเผยอารมณ์ของตนเองและไม่เขียนในฐานะผู้ประสบเหตุการณ์โดยตรง

ตัวอย่าง Expository Essay:

My puppy, Donnie, is the best pet anybody could have. He is lovely and simple to watch over. Playing with him is loads of fun. He generally deals with me. There isn’t a superior pet anyplace.

Donnie is a delightful tricolor Sheltie. He is for the most part dark with white and a touch of cocoa. Nurturing him is simple since I basically need to ensure he has crisp water and sustenance consistently. I practice him by tossing his toys. Donnie is a decent pet since he is pleasant looking and doesn’t require much care.

Donnie is loads of enjoyable to play with. He adores to play get. He pursues me around the house with a toy and drops it on my foot so I will kick it. He can find pretty much anything, however his most loved is pursuing a Frisbee. I truly have a fabulous time playing with Donnie.

Donnie deals with me. He generally tails me when I leave a room. When I am perched on the love seat he thuds down right next to me. When we are outside in the forested areas he generally ensures that I stay aware of whatever remains of the family. He generally keeps an eye out for me.

As should be obvious, Donnie is an incredible pet. I am pleased with him and he doesn’t require much care. Playing with him is constantly charming. He watches over me and keeps me safe. Donnie is totally the best pet anybody could even have!

4. Persuasive Essay: โน้มน้าวใจ

ประเภท Essay แบบ Persuasive Essay คล้ายๆ กับ Expository Essay ในส่วนที่มีการชี้แจงหรือนำเสนอข้อเท็จจริง เพื่อใช้ในการโน้มน้าวใจผู้อ่านให้ยอมรับข้อเท็จจริงที่ได้นำเสนอไป อาจเป็นมุมมองหรือคำเสนอแนะก็ได้ ผู้เขียนจะต้องสร้างกรณีที่ใช้ข้อเท็จจริงและตรรกะ เช่นเดียวกับการยกตัวอย่าง การสอดแทรกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และการหาเหตุผลที่ดี ผู้เขียนควรนำเสนอข้อเท็จจริงทุกด้านของเรื่องที่ตนเองกำลังโน้มน้าวใจผู้อ่าน แต่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรนำเสนอข้อมูลที่กำกวม

ตัวอย่าง Persuasive Essay:

At present, the mechanical marvels individuals have perused about in sci-fi writing are waking up. Touchscreen cellphones, 3D-multi dimensional images, manmade brainpower, robots, and different curiosities of cutting edge designing were difficult to make only 20 years prior. One of such curiosities is robotic prosthetics. Researchers and specialists figured out how to make genuine perfect works of art of bionics: completely utilitarian computerized arms and legs; a model of a bionic eye developed from undifferentiated organisms is headed; a manufactured heart is something nobody feels astonished about any longer. Still, there are numerous adversaries of such advancements. However, why restrict such wonders?

What is the purpose of denying individuals who experience the ill effects of incapacities of the advantages that robotic inserts can give? A man who has lost an arm or even both arms would likely welcome the likelihood to utilize propelled innovations to permit them to hold things in their arms by and by, to embrace individuals they cherish (there is an innovation permitting to exchange the feeling of touch from a fake appendage to its proprietor), to compose and paint serenely, or maybe even play a guitar or a piano. Cutting edge prosthetics permit interfacing them straightforwardly to an individual’s neural framework (rather than working from muscle compressions), so a man can control their counterfeit appendage simply like a genuine arm. DARPA has as of now introduced this innovation in mid 2016, and it likely will get to be accessible before the end of the present decade (DARPA).

Talking about visual deficiency, whether you are religious or not, would you deny a visually impaired individual of the likelihood to see the world once more? Would it be reasonable, given that you are sound, to request that individuals with visual impairment ought to just acknowledge their destiny since you feel that bionic eyes are improper, unnatural, or making God get to be furious? Yes, researchers have effectively made a retinal prosthesis framework, permitting blind individuals to really see (Time). In this way, it is a low-determination gadget that looks like eye glasses, however knowing the current innovative patterns, clearly in around 10 years, we will discuss embedded eye prosthetics.There is next to zero visually impaired individuals (particularly the individuals who were not conceived blind, but rather lost their sight on account of a mischance or affliction) who might allow up to have the capacity to see. Rejecting them such a chance would be pitiless.


รับเขียน essay - allบทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี