Month: May 2020

Critical Thinking คืออะไร

Critical Thinking คืออะไร บทความ “Critical Thinking คืออะไร” เรียบเรียงจาก Critical Thinking Skills โดย SkillsYouNeed.com เคยสงสัยกันไหม ว่าจริงๆ แล้ว Critical Thinking คืออะไร – Critical Thinking หรือ การคิดเชิงวิพากษ์ คือ ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล และ ชัดเจน เข้าใจ …