Month: March 2019

ประโยชน์การเขียน Essay ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน

เรียบเรียงจากที่มา ประโยชน์การเขียน Essay ในชั้นเรียนซึ่งช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียน การเขียน Essay พบได้บ่อยในทุกหลักสูตร ในความเป็นจริงนั้น ผู้สอนสามารถใช้การเขียน Essay ในการช่วยปรับปรุงการความสามารถในการวิเคราะห์ การรู้หนังสือ และความสามรถในการเขียนของผู้เรียนได้ มีงานวิจัยที่ยืนยันประโยชน์การเขียน Essay มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าผู้เรียนที่มีโอกาสได้รับประโยชน์เขียน Essay ในการเรียนในหลักสูตรใดๆ มีความสามารถในการใช้ข้อมูลจากการเขียน Essay ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทำให้กลายเป็นผู้อ่านและนักเขียนที่ดี การเขียน Essay พบในหลักสูตรต่างๆ ได้บ่อย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเนื้อหามากขึ้น ในการศึกษาคลาสสิกโดย Richard …